T.C.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


 

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve ilkeler

 

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilatını, hukuki statüsünü, görev alanını, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2-

       Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma düzenine ilişkin ilke ve kuralları, faaliyet alanları, teşkilatlanma, yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esasları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3-

(1) Bu yönetmelik Anayasanın 124’üncü Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b Maddesine istinaden hazırlanmıştır.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş ve işlemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini ve diğer ilgili meri yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak 04.06.2014 tarih ve 53 sayılı Maltepe Belediye Meclisi kararına istinaden görev ve hizmetlerini yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludurlar.

 

Tanımlar

MADDE 4-

Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Maltepe Belediyesini,

b) Başkan: Maltepe Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,

ç) Müdürlük: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

d) Müdür: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü,

e) Şef: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kadrolu şefini,

f) Memur: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğün deki memurları,

g) Personel: Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

ğ) Harcama Yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

h) Gerçekleştirme Görevlisi: 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gerekli iş ve işlemleri yapan ile ihale sürecini işleten personeli, (Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasında görevlendirilen personeli,)

ı) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi: Taşınır Kayıt ve Kontrol işlerini gerçekleştiren personeli, ifade eder.

 

Temel İlkeler

MADDE 5-

       Maltepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Maltepe’nin kentsel gelişim ve Maltepe halkının eşitlik duygusuyla çağdaş yaşam kalitesini artırmak, özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı dünya kenti haline gelme misyonu; Belediyecilikte kurumsal kimliği ve geleneği olan şeffaf katılımcılığı ön planda tutan hizmette dünya standartlarını aşmış insan odaklı olma vizyonuyla aşağıda belirtilen temel ilkelere göre çalışmalarını yürütür.

a) Planlı, etkin verimli çalışmak ve adil güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,

b) Şeffaf hesap verebilir olmak

c) Bilgi ve teknolojiden azami düzeyde faydalanmak,

ç) Karar ve uygulamada çalışanların katılımını sağlamak,

d) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinde hareket etmek,

e) İnsan hak ve özgürlükler çerçevesinde çağdaş ve sosyal belediyecilik, karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,

f) Hizmette; Kalite ve vatandaş memnuniyetini sağlamak,

g) Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle koordinasyon temel ilkeleri esas almak,

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 6-

 

       Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci ve 49’uncu maddelerinde bahsi geçen 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak kurulan Birim Müdürlüklerindendir.

 

Teşkilat;

MADDE 7-

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.   

a) Müdür

b) Şef 

c) Memur

ç) İşçi

d) Diğer Personel

 

       İmar ve Şehircilik Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının yetkilendirileceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı çalışır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede müdür yetkilidir.

 

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat (Organizasyon) Şeması

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8-

       İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a)İmar ve Şehircilik Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen hükümleri ile “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanun’un atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

d) Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

e)İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9-

       Belediye Başkanının ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar kapsamında; stratejik plan, bu plana uygun yıllık performans programı ve bu programa uygun bütçesinin ve faaliyet raporlarının değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; Süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek, amaç ve hedeflere ulaşmadaki sapmalar belirlenerek, tedbirlerin alınması, uygulamaya geçilmesi çalışmalarını yürütmek ve Bütçeyi, etkili, ekonomik, verimli kullanmak olup, Belediye Başkanının yasalara uygun olan emir, onay ve görüşünü dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar;

 

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek
 2. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapmak.
 3. Onaylı projelere imar yasasının 21-22. maddeleri gereği yapı inşaat ruhsatlarını vermek
 4. Yapımına başlanmış veya devam eden inşaatların tadilat projelerinin onaylanmasından sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünden inşaatların uygunluk yazısı alınarak tadilat projelerine yapı inşaat ruhsatı vermek
 5. Gerektiğinde İmar ve Şehircilik Müdürü Şeflikler arası Mühendislere görevlendirme yapabilir.
 6. Parsellere imar planlarına uygun ve İmar Yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 7. Geçici inşaatlar için Belediye Encümeni’nden onay alınarak imar durumu düzenlemek.
 8. İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların; ön inceleme projesi, uygulama projeleri veya tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerince kontrol eder ve onaylamak
 9. Maltepe ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme hesaplarını kontrol eder ve binaların tetkikini yapar. Ayrıca mail-i inhidam (yıkılacak derecede tehlike arz eden yapı) binaların tetkikini yapmak.
 10. 1957 öncesi yapılan binalara İl Özel İdaresi Müdürlüğü yazısına göre yerinde inceleme yaparak röleve projesi onaylamak.
 11. Proje suret onayı ile Tapu Planları Tüzüğünün 7 ve 8 nolu formlarına göre kat irtifakı listesinin ve Bağımsız bölüm listelerinin mimari projeye uygunluğunu kontrol ederek onaylamak ve suret tasdiki yapmak.
 12. Mikro Bölgeleme haritası hazırlamak, yerleşime uygunluk belgesi düzenlemek, hazırlanan zemin etüt raporlarını onaylamak, ücret tahakkuklarını yapmak, sondaj çalışmalarını mahallinde denetlemek.
 13. Tescilli taşınmaz kültür varlığı veya bu taşınmazlara komşu olan parsellerde yapılacak uygulamalar Koruma Bölge Kuruluna belgeleriyle iletmek.
 14. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek.
 15. Tesisat projelerinin kontrolü, tasdiki ve ücretinin tahakkuku, ilgili kanun ve yönetmeliğine uygun değilse noksan raporunu düzenlemek.
 16. Isı yalıtım kontrolünü yapmak ve ücret tahakkukunu düzenler, ilgili kanun ve yönetmeliğine uygun değilse noksan raporunu düzenlemek
 1. Ruhsat eki onaylı projesine göre mekanik, elektrik, tesisat kontrollerini yapmak, ücret tahakkuku ve muayene raporu düzenlemek.
 2. 5018 sayılı Yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 3. Müdürlük görev alanı ile ilgili 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 4. Müdürlük gider bütçe taslağını 5018 sayılı Yasa ve diğer mer’i mevzuat kapsamında hazırlanmasını sağlamak.
 5. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alınmasını sağlamak, doğrudan tüketilmeyen, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki alanlarda   ( ambarda) muhafaza ettirtmek, Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 1. Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamasını temin etmek.
 2. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmasını sağlamak.
 3. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlatmak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlamak.
 4. İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli sözleşmeleri hazırlanmasını sağlamak.
 5. Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 6. Müdürlükçe yapılan sözleşmelerinin imzalanmasını izleyen gün ilgili mevzuat hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 7. 5393 sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 8. İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapıldığını bölge sorumlusu kontrol teknik elemanlar aracılığı ile kontrol etmek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili tespitler yaparak yasal işlemleri yürütmek, Yapı tatil Tutanağı düzenlemek ve encümene karar alınmak üzere göndermek alınan encümen kararlarının yasal işlemlerini yürütmek.

gg)Ruhsatlı binalarda basit onarım izni vermek.

 1. Dış cephe tadilatları için onarım iskele belgesi vermek.
 2. Kaçak yapılaşmaya müdahale edip, 775 Sayılı Yasa kapsamındaki yapılaşmaları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
 3. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılarda İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi doğrultusunda mal sahiplerine gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için tebligat yapmak, mal sahibi tarafından önlem alınmayan yerleri Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bildirerek can ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde işlem yapılmasını sağlamak.
 4. Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmalar için İmar Kanunu’nun 40’ıncı maddesi doğrultusunda işlem yapmak.
 5. Yıkım İhalesi işlemlerini yürütmek, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması için belediye içi organizasyonu sağlamak.
 6. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a göre işyeri teslim tutanağı onaylayarak,  inşaat kontrollerini yapmak, temel üstü vizesi vermek ve hakediş raporlarını onaylamak, seviye tespitlerini yapmak, fesih işlemleri için yazışmaları yapmak, yasaya aykırı hareket eden Yapı Denetim Firmaları hakkında yasal işlemleri yaparak Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına bildirmek
 7. Mahal kontrollerini yaparak iş bitirme belgesi onaylamak, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21.maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29. maddeye göre süresi içinde müracaat eden binalara yasanın 30. Yönetmeliğinin 14.07 maddelerine, 4708 sayılı Yapı denetim Kanunu’na göre yapı kullanma izin belgesi vermek.
 8. Mahkemelere ve Hukuk Müdürlüğüne imar işlem dosyaları ile ilgili bilgi vermek,
 9. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde vatandaşlara imar işlem dosyası ile ilgili bilgi vermek,
 1. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.

 

Müdürün Sorumluluğu

MADDE 10-

 

       İmar ve Şehircilik Müdürü iş ve işlemlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, ayrıca; Kendisine verilen görevleri yürütürken, işlemlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal Mevzuata uygun olarak zamanında yapmak ve neticelendirmekten sorumludur.”

 

Müdürün Görev ve Yetkileri

MADDE 11-

İmar ve Şehircilik Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı doğrudan Belediye Başkanını ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup:

 

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.
 2. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirmenmiş iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 3. Müdürlük gider bütçe taslağını hazırlamak.
 4. İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak, Süreç Akış Şemaları hazırlanarak, görev ayrılık ilkelerini uygulamak.
 5. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ki alanlarda (ambarda) muhafaza etmek Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 6. Faaliyet raporu ile ilgili güvence beyanı vermek,
 7. Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi hazırlamak veya temin etmek,
 8. Personelin izin işlemleri; Maltepe Belediyesi yetki devrine ve yazışma kuralları ile ilgili İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütmek.
 9. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
 10. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 11. Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek.
 12. Başkanlığın prensipleri ve direktifleri doğrultusunda emrinde bulunan personele zamanında ve mevzuata uygun olarak çalışmalar yaptırmak.
 13. Kendi emrine verilen personelin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinde, günlük evraklarla raporların zamanında verilmesinde ve bünyesinde çalışan personelin yerlerinin değiştirilmesini yapmak.
 14. Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtıp ve koordinasyon sağlamak.
 15. Emrinde çalışan personelin özlük ve disiplin amirliği görevini yürütmek, disiplin amiri sıfatı ile personeli hakkında yapılması gereken soruşturmalarla ilgili ifade alma, görevden uzaklaştırma için gerekli işlemlerin gizlilik ve titizlikle yapılmasını sağlamak.
 16. Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak, müdürlüğün aylık yıllık periyodlarla hazırlanan faaliyet raporlarını Başkanlık Makamına sunmak, faaliyet raporları doğrultusunda düzenleyici ve önleyici işlemleri tespit ederek bu konuda emir ve direktiflerini vermek, hazırlanan yıllık faaliyet raporları hakkında Güvence Beyanı vermek.
 1. Yapılan çalışmalar hakkında üst amirlerine rapor vermek.
 2. Birimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Müdürlük adına yapılacak harcamalarda, harcama yetkilisi ve yetki devri yapılan ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Birim personelinin hastalık ve izin gibi işlemleri; Maltepe Belediyesi yetki devrine ve Yazışma Kuralları ile ilgili İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütmek, devam durumunu takip etme ve denetlemek, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak.
 4. Bürolar arasında koordinasyon sağlamak. Personele eğitim, meslek ve yeteneklerine göre iş dağılımı yapmak, Müdürlüğün faaliyet alanına göre ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
 5. Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmalar yapmak, Başkanlık Makamına ve Encümene, teklifler sunmak, verilen karaların uygulanmasını sağlamak,
 1. Belediyenin amaçları prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırmak.
 2. Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek.
 3. Birim personelinin mesai ve çalışma saatlerini denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri almak.
 4. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak organizasyon içinde doğru bilgi ve iş akışını sağlamak, personelin çalışmalarını organize etmek.
 5. Bu yönetmelik Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirlenen tüm görevlerin etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.
 6. Her kademe sorumluluğu derecesinde bilme durumunda olduğu konular üzerinde aydınlatmak. Yetkisi derecesinde bilmek hakkını kullanmak.
 7. Birim amirleri, imzaladıkları yazılarda üst makamların bilmesi gerekenlerin doğru takdir edilerek zamanında doğru bilgiyi vermekle yükümlüdür.
 8. Gizli ve hassas konuları, yalnızca bilmesi gerekenlere bilmesi gerektiği kadarıyla açıklamak.
 9. Gizli ve hassas evraklar Başkana bilgi verilmek sureti ile mahremiyet ilkesi de gözetilerek sadece ilgili müdürlüğe teslim edilir.
 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tahakkuk amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
 11. Müdürlüğün hedef ve amaçlarını; kurumun hedef ve amaçlarına hizmet edecek biçimde organize etmek.
 12. İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak.
 13. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
 14. Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.
 15. Astların performansını periyodik olarak değerlendirmek, birimde moral ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak.
 16. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak, personelin konularıyla ilgili eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 17. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 18. Müdürlüğün görevlerini yerine getirecek her türlü malzeme, mal, araç ve personel teminini yasaların mevzuatı çerçevesinde sağlamak.
 1. Biriminin istihdam yönetimi, işgücü planlaması, organizasyonu ve performans değerlendirme, öneri ödül sistemi, müdürlük personeline yönelik hizmet içi eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş genel politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmesi için eleman seçim ve yerleştirmesini yapmak kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile birim içi verimi arttırmak, personele yönelik verimi arttırıcı çalışmalar yapmak, ayrıca yasalarla verilen ek görev ve sorumlulukları yapmak.
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev tanımlarında belirtilen tüm iş ve işlemlerden sorumludur.

 

Vekâlet

MADDE 12-

 

       İmar ve Şehircilik Müdürü geçici nedenlerle görevden ayrıldığında müdürlüğe Belediye Başkanı veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının uygun göreceği kişi vekâlet eder.

 

Memurların Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13-

       Müdürlük emrinde görevli memurlar kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

 

Durum Proje Şefliği

MADDE 14-

Durum Proje Şefliğinde yapılan işler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek
 2. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapmak.
 3. Onaylı projelere imar yasasının 21-22. maddeleri gereği yapı inşaat ruhsatlarını vermek.
 4. Yapımına başlanmış veya devam eden inşaatların tadilat projelerinin onaylanmasından sonra Yapı Kontrol Müdürlüğünden inşaatların uygunluk yazısı alınarak tadilat projelerine yapı inşaat ruhsatı vermek.
 5. Yapı Ruhsatı işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Ulusal Adres Veri Tabanı ( UAVT ) sisteminde düzenleme ve onay işlemlerini yapmak.
 6. Parsellere imar planlarına uygun ve İmar Yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 7. Geçici inşaatlar için Belediye Encümeni’nden onay alınarak imar durumu düzenlemek.
 8. İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların; ön inceleme projesi, uygulama projeleri veya tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak.
 9. Maltepe ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme hesaplarını kontrol eder ve binaların tetkikini yapar. Ayrıca mail-i inhidam (yıkılacak derecede tehlike arz eden yapı) binaların tetkikini yapmak.
 10. 1957 öncesi yapılan binalara İl Özel İdaresi Müdürlüğü yazısına göre yerinde inceleme yaparak röleve projesi onaylamak.
 11. Proje suret onayı ile Tapu Planları Tüzüğünün 7 ve 8 nolu formlarına göre kat irtifakı listesinin ve bağımsız bölüm listelerinin mimari projeye uygunluğunu kontrol ederek onaylamak ve suret tasdiki yapmak.
 12. Mikro Bölgeleme haritası hazırlamak, yerleşime uygunluk belgesi düzenlemek, hazırlanan zemin etüt raporlarını onaylamak, ücret tahakkuklarını yapmak, sondaj çalışmalarını mahallinde denetlemek.
 13. Tescilli taşınmaz kültür varlığı veya bu taşınmazlara komşu olan parsellerde yapılacak uygulamaları Koruma Bölge Kuruluna belgeleriyle iletmek.
 14. Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek.
 15. 5018 sayılı Yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 16. Müdürlük görev alanı ile ilgili 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 17. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmasını sağlamak.
 18. Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 19. 5393 sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 20. Zemin Etüt Raporları hazırlanması ve onaylarının yapılması.

 

Makine Elektrik Şefliği

MADDE 15-

 

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek.
 2. İnşaat ruhsatı eki olan, Sıhhi-Pis Su Tesisat, Kalorifer/Isıtma Tesisat Projelerini, Isı Yalıtım Hesap Detay ve Raporları, Elektrik Tesisatı, Asansör Avan Projelerini Mevcut kanun ve Yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğunu sağlamak ve onaylamak.
 3. Asansör uygulama projelerini mevcut kanun ve yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak ve “Asansör Tescil Belgesi” düzenlemek (A tipi Muayene kuruluşu tarafından Yeşil Etiket almış olmak Şartıyla).
 4. Ruhsatlı binaların İskân aşamasında onaylı Sıhhi-Pis Su Tesisat, Kalorifer/Isıtma Tesisat Projelerini, Isı Yalıtım Hesap Detay ve Raporları, Elektrik Tesisat projeleriyle iskân kontrolünü yapmak ve uygun bulunması halinde Makine-Elektrik Uygunluk Raporu düzenlemek.
 5. Yapı Ruhsatı aşamasında proje onayından sonra ve iskân kontrolleri aşamasında, Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine istinaden gerekli ücretlerin tahakkukunun sağlanması.
 6. 5018 sayılı Yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 7. Müdürlük görev alanı ile ilgili 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 8. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmasını sağlamak.
 9. Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 10. 5393 sayılı Yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 11. İskân kontrolleri kapsamında düzenlenen makine-elektrik tesisat muayene raporunu düzenleyen teknik personellerce, ilgili yapıya ait düzenleneni ilgili seviyeler (%100 seviye) ve iş bitirme tutanağı imzalanır. İlgili fesih seviyeleri de ilgili teknik elemanlar tarafından imzalanır.

 

Yapı Kontrol Şefliği

MADDE 16-

 

 1. Şef olarak kendisine bağlı birimin çalışmalarını kontrol etmek ve sonuçlardan müdürlüğü bilgilendirmek.
 2. Birimin çalışma planlarını hazırlamak, bu planlamaya göre idarelerini temin etmek.
 3. İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından istenen bilgi, rapor vb. dokümanlar hazırlamak veya hazırlatmak.
 4. İlgili işleri bölge mühendisi marifetiyle kontrol ettirerek, teknik ve prosedür hatalarını önlemek.
 5. Kendisine bağlı bulunan Kontrol Şefliği aracılığıyla yürütülen çalışmaların kalitesini kontrol etmek, kalitenin sürekli iyileştirilmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını bizzat yürütmek.
 6. Bölümünde yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak kendisine, Beyaz Masaya, Belediye Yönetimi vb. yerlere gelen şikâyet ve önerileri kaydederek gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, talep sahibine mutlaka dönülerek cevap verilmesini sağlamak.
 7. Personel ile yöneticiler arasında iyi bir iletişim kurulmasını temin etmek.
 8. Birime gelen dilekçelerin / yazıların incelenerek zamanında ve eksiksiz yanıt verilmesini sağlamak.
 9. İnşaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını bölge teknik elemanları aracılığı ile kontrol ettirerek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili tespitler yapıldığında, Yapı Tatil Tutanağı düzenlenmesini ve Encümene karar alınmak üzere gönderilmesini, alınan Encümen kararlarının yasal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 10. Ruhsatlı binalarda verilen basit onarım izinlerinin bölge mühendisleri ile takibini yaptırmak.
 11. Bölge mühendisleri ile dış cephe tadilatları için verilen iskele belgelerinin imalat takibini sağlamak.
 12. Kaçak yapılaşmaya müdahale edip, 775 sayılı Yasa kapsamındaki yapılaşmaları Zabıta Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
 13. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu doğrultusunda yıkılacak yapılar için Kaymakamlık Koordinasyon Kurul Kararı doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 14. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılara İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak.
 15. Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmalar için İmar Kanunu’nun 40’ıncı maddesi doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak.
 16. Yıkım İhalesi işlemlerini yürütmek, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması için Belediye içi organizasyonu sağlamak.
 17.  Bölge mühendislerinin işyeri teslim tutanağını onaylayarak,  inşaat kontrollerini yapmasını, temel üstü vizesi vermesini ve hak ediş raporlarını onaylamasını, seviye tespitlerini yapmasını, fesih işlemleri için yazışmaların yapılmasını, yasaya aykırı hareket eden Yapı Denetim Firmaları hakkında yasal işlemlerin yapılarak Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.
 18. Mahal kontrollerini bölge mühendisi ile yaparak iş bitirme belgesi onaylamak, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21.maddesine göre Yapı İzin Belgesi alan ve 29. maddeye göre süresi içinde müracaat eden binalara yasanın 30. Yönetmeliğinin 14.07 maddelerine 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na göre yapı kullanma izin belgesi verilmesini sağlamak.
 19.  Mahkemelere ve Hukuk Müdürlüğüne imar işlem dosyaları ile ilgili zamanında bilgi verilmesini sağlamak.
 20. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde vatandaşlara imar işlem dosyası ile ilgili bilgi verilmesini sağlamak.

 

Büro Hizmetleri Şefliği

MADDE 17-

 

 1. Şahıs ve resmi kurumdan gelen evraklara bilgisayar ortamında kayıt verilerek evrakın ada, pafta, parsel bazında dosyasıyla birleştirilmek üzere arşive yönlendirilmesini, dosyası yoksa yeni dosya açılmasını sağlamak.
 2. Evrakın konusuna göre ilgili büroya havalesinin bilgisayar ortamında yapılmasını ve dosyanın büro şefine teslimini sağlamak. İşlemi tamamlanan evrak ve dilekçelerin tamamlanabilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak.
 3. Belediye bünyesindeki müdürlüklerden gelen evrakların ilgili müdürlüğe tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak. Evrakta yapılan işlemlerin hıfz edilmesi için dosyasıyla birleşen ya da yeni açılan dosyanın arşiv sorumlularına teslimini sağlamak.
 4. Personelin özlük hakları, izin ve dönüş işlerini düzenli yapılmasını sağlamak.
 5. Müdürlüğümüz işlemlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli malzeme temini için ayniyat mutemetlik ve ödeme emirleri ile ilgili belgelerin düzenlenerek malzemenin teminini ve personele dağıtımını sağlanmak.
 6. Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak, Müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını temin etmek.
 7. Günlü evrakları takip ederek tenkite meydan vermemek sureti ile yazışmaları yürütmek.
 8. Müdürlük içi birimler arasında koordinasyonu ve bilgi akışını sağlamak.
 9. Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek.
 10. Satın alma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontrol etmek.
 11. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek.
 12. Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun saklamak.

 

Teknik Kalem Şefliğinin Görevleri

MADDE 18-

 

a)  Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri kapsamında, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişi olup;

b) Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evraklara bilgisayar ortamında kayıt verilerek evrakın ada, pafta, parsel bazında dosyasıyla birleştirilmek üzere arşive yönlendirilmesini, dosyası yoksa yeni dosya oluşturulmasını sağlamak.

c) Evrakın konusuna göre ilgili büroya, şefe veya üst amirlere havalesinin bilgisayar ortamında yapılmasını ve dosyanın ilgili şefliğe teslimini sağlamak. İşlemi tamamlanan evrak ve dilekçelerin tamamlanabilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak.

d) Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen evrakların ilgili Müdürlüğe tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak. Evrakta yapılan işlemlerin hıfz edilmesi için dosyasıyla birleşen ya da yeni açılan dosyanın arşiv sorumlularına teslimini sağlamak.

e) Müdürlük evrak analizi ve performansını kontrol edip gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Arşivde bulunan dosya, evrak ve dokümanların düzenlemesini yapmak.

 

Gerçekleştirme Görevlisinin Görevleri

MADDE 19-

       Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmekte olup;

a) Belediyenin ihtiyaç duyduğu yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak,

b) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve tekliflerde bulunmak,

c) Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler doğrultusunda yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak veya yaptırmak,

ç) Piyasa araştırması ve analizlerini yaptırmak,

d) İlgili birimlerin talepleri doğrultusunda teknik ve idari şartnameler, ihale ilanı, ihaleyi gerçekleştirecek yazışmaları ve ihale sonrası işlemleri neticelendirmek,

e) Doğrudan temin usulü dışındaki; Mal ve Hizmet alımlarında alımları ile ilgili yaklaşık maliyet tespit komisyonu onayını almak,

f) Belgeleri incelemek, araştırmak,

g) İhale sürecini başlatmak, gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak,

ğ) Hizmetin doğru ve zamanında yapılabilmesi için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğleri günlük takip etmek ve piyasa hakkında bilgiye sahip olmak için her açıdan gelişmeleri takip etmek,

h) İhale öncesi, ihale anı ve ihale sonrasına ait iş ve yazışmaları doğru ve zamanında yapmak,

ı) Çalışmalarla ilgili olarak Harcama Yetkilisine bilgi ve rapor vermek,

i) Doğrudan temin usulü ile yapılan; Hizmet ve mal alımları ile ilgili yaklaşık maliyeti tespit için şahıs, firma, kurum veya kuruluşlardan teklifler almak.

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görevleri

MADDE 20-

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Taşınır yönetim hesap cetvellerinin Mali hizmetler Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak.

g) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

ğ) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

h) Müdürlüğümüze ait taşınmazların tiplerini düzenleyerek personele zimmetlemek.

g) Müdürlüğümüz işlemlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli malzeme temini için ayniyat mutemetlik ve ödeme emirleri ile ilgili belgelerin düzenlenerek malzemenin teminini ve personele dağıtımını sağlanmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetin İcrası

MADDE 19-

       İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Başkanlık Makamından havale edilen her türlü evrak kayda geçirilip, Müdürlük Makamı tarafından ilgili kısma havale edildikten sonra görev alınmış olur.

b) Görevin Planlanması; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilmiş evrakı alan memur, bu evraka yasal mevzuata uygun olarak işlemini yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlış varsa Müdürün bilgisi dâhilinde ilgililere bu yanlışlık düzelttirilir ve eksiklikler tamamlattırılır. Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir durum söz konusu olduğunda işlem yapılmaz. İlgililere bilgi verilir.

c)Görevin Yürütülmesi; Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

Müdürlükler Arasında İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 20-

       Müdürlük içindeki işbirliği Müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluluğu altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya gidilmesi için zaman, zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. Müdürlükte gizli işsizliğin önlenmesi, çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının yaratılması Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer Müdürlükleri ve üst yönetim ile olan işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında Müdür tarafından gerçekleştirilir.

 

Diğer Kuruluşlarla Yazışma ve Koordinasyon

MADDE 21-

       Belediye Başkanı veya Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Belediyenin diğer Müdürlükleri, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla olan yazışmalarda Maltepe Belediyesi yetki devrine ve yazışma kuralları ile ilgili “İmza Yetkileri Yönergesi ve Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapmak.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Evraka Yapılacak işlem, Defter Kayıtları ve Arşivleme

 

Gelen Evrak

MADDE 22-

       Gerek elektronik ortamda gerekse zimmetle teslim edilen evraklarda yapılacak işlemler;

a) Kurum ve kuruluşlarda zimmetle veya elektronik ortamda gelen evrak; İmza karşılığı alınır, evrakın kaydı yapıldıktan ve numara verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından ilgili birime havalesi yapılır, ilgili birim tarafından teslim alınan evrakın gereği yapılarak; Yasal süresi içerisinde cevap verilir ve ilgilisine gönderilir.

b) Giden Evrak; Müdürlüğümüz iş ve işlemleri sonucu yazılan veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilecek evraklara, Standart Dosya Planına göre, evraka kayıt numarası verilir, nereye yazıldığı, tarihi, eki ve özü bilgisayar üzerinden giden evrak kayıt programına kayıt edilerek zimmet defterine kaydı yapılır ve ilgililere imza karşılığı verilerek gönderilir.

 

Zimmet ve Kayıt Defterleri

MADDE 23-

       Defterler; kayıt defterlerinin sayfa birleşim yerleri sayfa numarası verilip mühürlenir. Her takvim yılının ilk ve son iş günü defterin gelinen sayfasına gerekli açıklama yazılır, mühürlenir ve imzalanır. En son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır, sonra bu sayfalar onay mahiyetinde mühürlenip imzalanır.

a) Zimmet Defterleri: Gönderilen yazılar bu deftere kaydedilir. Kayıtta evrakın sıra numarası, cinsi, eki, teslim edilip, zimmetle teslim alınır.

b) Kozmik Evrak Kayıt Defteri: Gizli evrakın kayıtlarında kullanılır. Müdürün sorumluluğunda bulunur. Bu defter, gizlilik derecesi taşıyan evrak ve dokümanın usulüne uygun olarak alınmasını, gizlilik ihlaline meydan vermeden muhafazasını ve ilgili yerlere teslimini sağlamak amacıyla kaydedildiği defterdir.

c) Demirbaş Kayıt ve Sayım Klasörü: Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından teslim alınan ve demirbaştan düşülen mal ve malzeme bilgisayar ortamında kayıt edilir ve usulüne uygun düşülür. Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin sorumluluğundadır.

 

Arşiv

MADDE 24-

       Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakın Müdürlükte kalan sureti konusuna göre dosyasına konur. Arşiv; Standart Dosya Planına ve Arşiv Mevzuatına uygun olarak işlemleri yapılır

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM:

Denetim, Özlük Dosyaları ve Disiplin

 

Denetim

MADDE 25-

       İmar ve Şehircilik Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 26-

 

       Özlük Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce biriminden çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b) Özlük dosyalarında; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklar saklanır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 27-

       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin ve cezai işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır. Ayrıca; Yukarıda anılan yasa ve yönetmelikleri kapsamından, Diğer müdürlüklerde gelen Disiplin ve İnceleme sonuçlarını personelin özlük dosyalarına işlenir ve yasaların ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapar.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM:

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 28-

       Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 39-

       Bu Yönetmelik, belediye meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı Kanunun 2’inci maddesi çerçevesinde ilan edildiği tarihte veya Maltepe Belediyesinin İnternet sitesinde (www.maltepe.bel.tr)  ilanı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 30-

       Bu yönetmelik hükümlerini Maltepe Belediye Başkanı yürütür. Bu görevlerin haricindeki 18. madde uygulamaları, numarataj işlemleri ve diğer harita işlemlerini Plan ve proje Müdürlüğü yapar.