T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç, Kapsam
MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE2-Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu,10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır
 
Tanımlar
MADDE 3-  Bu yönetmelikte geçen;
a)      Belediye         : Maltepe Belediye Başkanlığı,
b)      Müdürlük        : Veteriner İşleri Müdürlüğü,
c)      Personel          : Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Personel, Görev, Unvan ve Nitelikler

Personel
MADDE 4– Veteriner İşleri Müdürlüğü: Bir Müdür, yeteri kadar Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyenleri veya Teknikerleri, şef, memur ve işçi personelden oluşur.
 
MADDE 5-
Müdür ; 
Veteriner Hekimler arasından Başkanlık onayıyla atanır. Müdürlükteki tüm personelin sicil amiridir. Çalışmaların Yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont. Kan. Gereğince Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
Veteriner Hekimler;
Müdürün talimatları doğrultusunda, gıda ve gıda ile ilgili iş yerlerinin denetimini, zoonoz hastalıklarla mücadele, vektör mücadele hizmetlerini, poliklinik ve hayvan sağlığı hizmetlerini, bütün canlı hayvan hareketlerinin kontrolünü, hayvan müşahede ve rehabilitasyon merkezi hizmetlerini yürütür. Ruhsat komisyonunda görev alırlar.
Veteriner Sağlık Teknisyenleri veya Teknikerleri;
Veteriner Hekimlerin yardımcısıdır. Gerektiğinde onlara asiste eder, kayıtları tutar ve verilen diğer görevleri yapar. Müdürün direktifleri doğrultusunda görev yaparlar.
İşçi personel;
Müdürün direktifleri doğrultusunda görev yaparlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
 
Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görevleri;
a) Zoonozlarla ( Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ) mücadele etmek, gerekli önlemler almak, aldırmak.
b) Salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak, diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.
c) Hayvan ve hayvan maddeleriyle ilgili olarak menşe şahadetnamesi vermek.
d) Çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen Haşere, sinek, kemirgen ve diğerzararlılarlainsan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle vektör mücadelesi yapmak, her türlü önlemi almak.
e) 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereği rehabilitasyon ve geçicibarındırmamerkezi açmak, burada barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aşılamak, işaretlemek ve sağlığına kavuşanları alındığı yerlere bırakmak.
f) Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını
belirlemek amacı ile afiş, broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.
h) Gıda ve gıda ile ilgili iş yerlerinin sıhhi ve hijyenik şartlara uygunluğunun kontrolünü yapmak.
ı) Hayvansal gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği ve depolandığı işyerlerinin
ruhsatlandırılması işleminde bulunmak veya teknik görüş bildirmek.
i) Kasaplık hayvanların sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesi ve satışa sunulmasını sağlamak, ilgili birimlerle birlikte kaçak hayvan kesimlerini önlemek.
J) Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerleri düzenlenmesi, kesim öncesi sağlık, barınma, beslenme gibi koşullar açısından kontrolünü, ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yapmak.
k) Kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik olarak gerçekleştirilmesini, atıkları ile çevreyi kirletmesin önleyici tedbirleri, ilgili diğer birimlerle beraber almak, aldırmak.
l) Hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerini yapmak.
m) Maltepe Belediyesi sınırları içinde bulunan gıda sektöründe çalışan personele periyodik aralıklarla gıda hijyeni eğitim semineri vermek ve sertifikalandırmak.
n) Bütün faaliyetler ile ilgili analitik bütçe hazırlamak ve takip etmek.
o) Sahipli hayvanları kayıt altına almak.
p) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimleri organize etmek.
s) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimleri organize etmek.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 7– 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar gereğince Müdürlüğün görev ve yetkileri ilgili konularda, koordinasyon sağlayıp, hizmetleri işbirliği içinde yürütmek.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

MADDE 8– Gelirler, Belediyenin yetkili kurumlarının belirlediği ücret tarifesine göre Hesap İşleri Müdürlüğü’nce tahakkuk ve tahsil edilir.
MADDE 9– Müdürlüğün tüm giderleri, Müdürlük bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden yapılır.
MADDE 10– Müdürlük personel kadroları her yıl bütçede kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin, personel kanuna uygun görevlerde çalıştırılması esas alınır.
MADDE 11– Gelen ve giden evrak usulüne göre kayıt edilir. İşlemler, müdürlükçe havale edilen birim tarafından ivedilikle sonuçlandırılır.
MADDE 12– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 13– Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar, Müdürlüğün bilgisi dahilinde ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

MADDE 14– Bu yönetmelik hükümleri Maltepe Belediyesi Meclisi’nin kabulü, Mahalli Mülki İdare Amirinin onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 15– Bu yönetmelik hükümleri Maltepe Belediye Başkanı tarafından yürütülür.