MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEFTİŞ KURULU ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

                        MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının tabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  

                        Kapsam

                        MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Belediye Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Kurulu Müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının; atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını ve Teftiş Kurulu büro personelinin çalışma usul ve esasları ile teftişe tabi olanların hak ve sorumluluklarını kapsar.

                        Dayanak

                        MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                        Tanımlar

                        MADDE 4- Bu Yönetmelikte Geçen;

                        Belediye                     : Maltepe Belediyesini,

                        Başkanlık                    : Belediye Başkanını,

                        Teftiş Kurulu              : Belediye Teftiş Kurulunu,

                        Kurul Müdürü            : Belediye Teftiş Kurulu Müdürünü,

                        Birim                          : Belediye bünyesindeki Müdürlükleri,

                        Müfettiş                      : Belediye Başkanlığı Müfettişlerini,

                        Müfettiş Yardımcısı   : Bağımsız olarak denetim ve soruşturma yapmaya yetkili olan veya                                                                      

                                                             olmayan müfettiş yardımcılarını,

                        Büro                            : Teftiş Kurulunda görevli şef, memur ile diğer çalışan yardımcı ve

                                                             destek ve hizmetleri personelini,

Yetkili merci               : 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu

                                      Görevlilerinin yargılanması Hakkında Kanuna göre izin vermeye                          

                                                             yetkili merciyi,

                        Giriş sınavı                 : Müfettiş yardımcılığı için, Kamu Personeli Seçme Sınavı

sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan üzerinde

puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavını ifade eder.

                       

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

Kuruluş ve Bağlılık

 

Kuruluş

 

MADDE 5- (1) Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından atanan bir Müdür, yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur.

(2) Kurulun yazı, idare ve mali hizmetleri ile taşınır mal iş ve işlemleri büro tarafından yürütülür.

Bağlılık

 

MADDE 6- (1) Teftiş Kurulu doğrudan Başkana bağlıdır.

                       

                        (2) Müfettişler teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini Başkan adına yürütürler.      

 

 

                                                                İKİNCİ KISIM

                                                                B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri;

MADDE 7- (1) Teftiş Kurulu; Başkanın onayı ve Kurul Müdürünün görevlendirme emri üzerine Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Belediye birimlerinin iş ve işlemlerinin hukuka ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yürütmek.

c) Belediye birimlerinde özel teftiş ve denetim yapmak.

ç) Müfettişlerin çalışmaları neticesinde düzenledikleri raporları inceleyip değerlendirmek.

d) Müfettişlerce düzenlenen raporlar ile görüş yazılarını inceleyerek, esas ve usul yönünden saptanacak eksikliklere ilişkin Müdürlük düşüncesini, basit veya maddi hatalar dışında, yazılı olarak bildirmek,

e) Müfettişlerin mesleki gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek.

f) Mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

(2) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 10.06.1942 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilere 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin yasal süreleri içersinde tamamlattırılmasını ve gereği için adı geçen Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie gönderilmesini sağlamak.

 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

 

Teftiş Kurulu Müdürü’nün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 

Teftiş kurulu müdürünün atanması:

MADDE 8- (1) Kurul Müdürü, Başkan tarafından Belediye müfettişleri veya müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil olmak üzere en az 10 yıllık müfettişlik hizmeti bulunan, Genel, Özel Bütçeli Kuruluşlar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri müfettişleri, Büyükşehir Belediye Müfettişleri ile diğer belediye müfettişleri arasından atanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda yardımcılık dönemi dahil en az 10 yıl müfettiş olarak görev yapmış olmak kaydı ile müdür ve daha üstü kadrolarda bulunanlar arasından da Kurul Müdürü atanabilir.

 

Müfettişlere İlişkin Hükümler:

MADDE 9- Teftiş Kurulu Müdürü, Başkanlığın emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev

alanına giren işler hariç, Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

 1. Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
 2. Görevlerin yapılması sırasında bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş olunan ve görev

emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye müdahale etmek ve duruma derhal Kurul Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek, gecikmelerinde zarar görülen ve delillerin kaybına meydana verebilecek hallerde delilleri toplayıp, olayın derhal Savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunarak Tevdi Raporunun bir örneğinin Kurul Müdürlüğüne göndermek,

                        ç) Gerektiğinde bizzat Teftiş, Denetim, İnceleme ve Soruşturma yapmak,

                       d) 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılacak olan ön incelemelerde bu Kanun, bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde 04.12.2001 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek,

e) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili çalışmalara katılmak,

f) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları usul ve esas yönünden inceleyip değerlendirmek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,                          

g) Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Yeterlilik Sınavlarının yapılmasını sağlamak, Müfettiş Yardımcılarının 3 Yıllık Staj Döneminde yetişmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

h) Teftiş Kurulu’nun çalışmalarına ait Yıllık Faaliyet Raporları düzenlemek ve Başkanlık Makamı’na arz etmek,

ı) Mevzuatın Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

i)  Görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamı’na tekliflerde bulunmak,

j) Başkanlık Makamınca Denetim Hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

k) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak ve yeterlilikleri hakkında görüş bildirmek,

l) Yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak,

m) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

 

 

Teftiş Kurulu Müdürü’ne Vekâlet:

MADDE 10- Kurul Müdürü geçici sebeplerle görevinden ayrıldığında veya Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün boşalması halinde vekâlet görevi Başkanlık Makamı’nın Onay’ı ile Müdürlüğe tayin şartlarını taşıyan bir Müfettişe verilir.

 

Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Müfettişlere İlişkin Hükümler

 

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- Müfettişler Başkanlık Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Başkan adına aşağıdaki görevleri yaparlar.

a) Belediye Başkanlığı’nın tüm birimleri ve bağlı kuruluşlarının çalışma hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek.                

 

b)Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Müdürlüğe bildirmek.                                                                                                                                                 

c) Öğrendikleri yolsuzlukları derhal Müdürlük aracılığıyla Başkanlık Makamı’na bildirmek gerekiyorsa Soruşturma İzni istemek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Onay’ı beklemeksizin delilleri toplamak. Genel Hükümlere göre soruşturulacak suçları doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmek.

ç) Soruşturulan suçun niteliğine göre, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun ve C.M.U.K.’nun koyduğu Hazırlık Soruşturması ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek. 

d) Belediye Başkanlığınca çıkarılacak Yönetmelik, protokol v.b.’nin hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan Yönetmelik, Protokol v.s. taslaklarını ilgili merciye sunulmazdan evvel incelemek, bilinen eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte Taslak Metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı’nın Onay’ı halinde gerekli düzeltmeleri re’sen yapmak.   

e) Başkanlık Makamı’na Teftiş ve Denetim Hizmetleri ile ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.                             

  Müfettişler 657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ön görülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.   

 

Görevlendirme 

MADDE 12- (1)Müfettişler; doğrudan Başkan onayı uyarınca Kurul Müdüründen aldıkları emirle görev yaparlar.

(2) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali veya Kaymakam, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği verilen araştırmaya ve/veya incelemelerde Kurul Müdüründen aldığı emirle görev yaparlar.

(3) Müfettişler bu görevlerin sonuçlarını rapora bağlamak suretiyle Teftiş Kuruluna yazılı olarak bildirirler.

 

 

 

Müfettişlerin uyacakları hususlar ve etik kurallar

MADDE 13- Müfettişler;

 1. Esas itibariyle teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususlarla,

Mükerrerlikleri tespit etmek, hadiselerin ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, verimli çalışmayı teşvike ve yolsuzluklarla usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik teftiş usullerini geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasını göz önünde tutarlar,

 1. Çalışmalar sırasında, rehberlik fonksiyonlarını ön planda tutarak hataları önleyici,

aksaklıkları giderici, iş verimini artırıcı rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler,

c) Görevleri sırasında ve çalışmaları esnasında giyimleri, davranışları ve hareketleri ile

saygı ve itibar telkin etmeye özen gösterirler,

                        ç) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar,

                        d) İşlemlerin denetlendiğini gösteren, tarih ve imza koymak suretiyle yaptıkları açıklamalar dışında evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh düşemezler, ilave ve düzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler,

                        e) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

                        f) Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği haller hariç, hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları personelden ya da denetimini yaptıkları işyeri sahiplerinden ve yetkililerinden veya görevleri sırasında diğer kişilerden, özel hizmet ve alışılmış olmayan ikramlar kabul edemezler, bu kişilerle iş münasebetinden farklı münasebet kuramazlar, borç alamaz ve veremezler,

                        g) İcraya karışamazlar,

                        ğ) Görevleri nedeniyle öğrenmiş oldukları bilgileri, meslek sırları, ekonomik, ticari hal ve durumları gizli tutmak zorundadırlar,

                        h) Aralarında üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (ikinci derece dahil) hısımlık veya çıkar birliği bulunan, yahut tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık halleri var olan Belediye personeli hakkındaki denetim işlerine bakamazlar, kendilerine bu tip işlerin verilmesi halinde durumu yazılı olarak Teftiş Kuruluna bildirirler,

                        ı) Rapor, yazışma ve dosyaları, Kurul Müdürünün izni olmadan kimseye gösteremezler ve veremezler,

                        i) 14.09.2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

 

Görevden Uzaklaştırma:    

MADDE 14- (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işleminin gerçekleştirilebilmesi için Kurul Müdürlüğü aracılığıyla Başkanlığa teklifte bulunurlar.

a) Kamu Hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakıncalı olmak.                                                 

b) Para ve Para Hükmündeki Belge ve Senetleri, her türlü Mal ve Ayniyatı, bunların Hesap, Belge ve Defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, Denetim, İnceleme ve Soruşturmayı güçleştirecek ve engelleyecek davranışlarda bulunmak.              

c) 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ nun 17 inci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunmak,

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,         

d) Hırsızlık, dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı bir suç işlemek, 

Bu tedbir, Teftiş ve Tahkikatın her safhasında istenilebilinir. Ancak görevden uzaklaştırılması istenen kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması (b) bendindeki hususun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların susma hakkı saklıdır.     

Teftiş ve Tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; Başkanlık Makamınca görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, Makamca bekletilmeksizin iade edilir.

Görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerine yapılacak resmi işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

 

Müşterek Çalışmalar:                           

MADDE 15- Yıllık Teftiş, Denetim, İnceleme ve Soruşturma Programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dâhil Müfettişlerden en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında Teftiş ve Tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Müdürlüğe özet bilgi veya rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde çalışmaların neticelerini, düzenleyecekleri raporda belirtirler.              

 

İşlerin devri

MADDE 16- Müfettişler,

a) Kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kuruluna belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.           

b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Müfettişler ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Müdürünün yazılı Emri ve Müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

c)  Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir “devir notu”hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

 

-Devredilen işin ne olduğu, 

-Devir gününe kadar;

-İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,                                                                 

-İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı, 

 

Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar.                

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren Dizi Pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.    

Devir notunun ve Dizi Pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kuruluna gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. 

 

 

 

D ÖR D Ü N C Ü   B Ö L Ü M

Teftiş Kurulu Bürosu

 

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Büro, Teftiş Kurulu Müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden teşekkül eder.       

(2) Büronun görevleri şunlardır;         

a) Teftiş Kuruluna verilen veya gelen raporla ile her türlü evrakın kaydını fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde tutmak, ilgili birimlere sevki dâhil bu safhaya kadar olan işlemlerini yapmak, başka birimlere gidenleri takip etmek, zamanında cevap alınmaya rapor ve yazılardan Kurul Müdürünü haberdar etmek,

b) İşleri biten rapor ve diğer evrakı dosyalayarak muhafaza etmek,

c) Müfettişlerden gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

ç) Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerinin tahakkuka ait işlemlerini yürütmek,

d) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacının teminine ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malları kayıt ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,

e) Teftiş Kurulunun yazışmalılarıyla, müfettiş, müfettiş yardımcıları ve büro personelinin özlük, diğer idari, mali ve haberleşme hizmetlerini yürütmek,

f) Uygulamaya ait mevzuat ve talimatları izleyip saklamak ve bunları müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile bütün personele dağıtmak,

(3) Şef, büronun yönetiminden ve düzenli çalışmasından, Kurul Müdürüne karşı sorumludur. Büro görevli tüm personel yaptıkları işlerden dolayı mesul olup görevleri icabı edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Defter, evrak, rapor v.b. belgeleri Kurul Müdürünün izni olmadan hiçbir makama ve şahsa gösteremezler.

(4) Büro personelinin atanmasında veya görevlendirilmesinde Kurul Müdürünün uygun görüşü alınır.

 

 

 

Ü Ç Ü N C Ü  K I S I M 

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

 

Müfettişliğe giriş   

MADDE 18- (1) İlk defa müfettiş olacaklar için; Belediye müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak zorunludur.

(2) Diğer kurum ve kuruluşlardan naklen ya da açıktan atanacaklarında, mesleğe yarışma sınavı ile girmiş ve yeterli sınavı ile müfettişliğe atanmış olma koşulu aranır.

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı kurulu 

MADDE 19- (1)Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını yapacak Kurul Başkanın Onay’ı ile Teftiş Kurulu Müdürü’nün Başkanlığında beş Belediye Müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.                                

(2) Giriş sınav kurulu, sınavların sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Giriş sınavı komisyonu sekretarya hizmetleri Teftiş Kurulu bürosunca yürütülür.

 

Giriş Sınavı Şartları

MADDE 20- (1) Belediye Teftiş Kurulu Müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu giriş sınavına katılabilmek için 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre “A” Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak ve Kamu Personel Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda Bakanlıkça belirtilen şartları taşıması gerekir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına Kurul müdürünün teklifi ve Başkanın onayıyla karar verilir.

(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış bulunmak,

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre (A) Grubu Kadrolar için yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda Kamu Personel Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda Başkanlıkça belirtilen puan türünden ilan edilecek asgari ya da üzeri puan almak. Sınav kurulunca açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenen adaylar arasında olmak,

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak,

g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

(2) Yukarıdaki fıkranın (g) bendinin gerektirdiği araştırma meslek giriş sınavının yazılı bölümünü kazanmış adaylar hakkında, Başkanlıkça yaptırılır.

 

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 21- (1) Başkanlıkça Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde, ilan edilen sayıda aday meslek giriş sınavına alınır. Açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve özel koşulları, belirlenen Kamu Personel Seçme Sınavı taban puanı, sınavın yapılacağı yer, zaman, içerik ve değerlendirme yöntemi Başkanlıkça yapılacak ilanda belirtilir. Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

(2) İlanlar, sınav tarihinden en 30 gün önce yapılır. Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 15 iş günü öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

 

Giriş sınavı işlemleri

MADDE 22- (1) Sınava girmek isteyen adaylar, duyuruda açıklanan süre içinde;

 1. Aday tarafından doldurulup imzalanacak başvuru formu,
 2. Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli

örneği, bu Yönetmeliğin 17 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen denkliğin yetkili makam tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

 1. Son altı ay içersinde çekilmiş iki adet fotoğraf,

ç)  Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

d) Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu Kamu Personeli Seçme

Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

                        İle Kurul Müdürlüğüne müracaat ederler.

                        (2) Başvuru formu; adayın T.C. kimlik numarasını, sağlık durumunun her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olduğunu ve müfettişlik görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmadığını, sabıka kaydı olmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını, sınava hangi yabancı dilden gireceğini, sınavla ilgili kendisine yapılacak bildirimlerin gönderilmesini istediği posta ve e-posta adresini form üzerinde işaretleyerek beyan edeceği şekilde düzenlenir.

                        (3) Kurul Müdürlüğünce önceden adaylara duyurulması koşuluyla, birinci fıkradaki belgelerin bazılarının verilmesi yazılı sınavdan sonraya bırakılabilir.

                        (4) Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sınava girecekler adaylar bizzat başvuracaktır. (Tercihe bağlı)

                                                          

Giriş sınavı şekli ve yeri

MADDE 23- (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda en az 75 puan alanlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak müfettiş yardımcılığı kadrosunun dört katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılır. Yazılı ve sözlü sınavlar Başkanlığın belirleyeceği yerde yapılır.

 

 

Sınava giriş belgesi

MADDE 24- (1) Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından, sınav yeri ve tarihini belirtilen onaylı ve fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir veya postayla gönderilir. Sınava ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

 

                        Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları 

MADDE 25- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki esas alınarak yapılır.

 

A) HUKUK

a) Anayasa Hukuku

b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,     

c) Ceza Hukuku

ç) Medeni Hukuk

d) Borçlar Hukuku   

e) Ticaret Hukuku

f) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku   

 

B- İKTİSAT   

a) İktisat Teorisi

b) Güncel Ekonomik Sorunlar

c) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

 

C- MALİYE 

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası 

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları 

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri 

d) Kamu Borçları 

 

D- MUHASEBE

a) Genel Muhasebe

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri  

c) Ticari Hesap 

Sınavları Sevk ve İdare Sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. 

 

Yazılı Sınav

MADDE 26- (1) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavların sevk ve idare sorumluluğu giriş sınavı kuruluna aittir. Her soruya verilecek not, giriş sınavı kurulunca saptanır. Soru kağıtları giriş sınavı kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Her sınav konusuna ait sorular ayrı ayrı zarflara konur, zarflar kapatılır, üzerlerine hangi konuya ait sınav soruları oldukları yazılır mühürlenerek giriş sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalandıktan sonra giriş sınavı kurulu başkanı tarafından saklanır.

 

Yazılı sınavların yapılış şekli

MADDE 27- (1) Yazılı sınavlar, duyurulmuş olan yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar. Her aday, sınav giriş belgesi kontrol edilmek suretiyle salona alınır. Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Yazılı sınavda Teftiş Kurulu Müdürü tarafından görevlendirilen müfettişler ve/veya büro personeli gözcülük yaparlar. Sınav başlamadan önce sınava gireceklerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kâğıtları sınava gireceklere dağıtılır.

(3) Soru zarflarının kapalı ve mühürlü olduğu adaylara gösterilir.

(4) Kopya girişiminde bulunanlar bir tutanakla tespit edilerek sınavdan çıkarılır ve bir daha giriş sınavına alınmazlar.

(5) Sınav, önceden tespit edilen saatte bitirilir.

(6) Sınav kâğıdının adı-soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınavın sonunda toplanan cevap kâğıtları bir zarfa konur, üzerine hangi sınava ait olduğu, sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konan kâğıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü, mühürlenerek imzalanır.

(7) Sınav gözlemcileri ve görevlileri ile sınavı en son terk eden adayın da katılımıyla bir sınav durum tespit tutanağı düzenlenir ve imzalanır. Bu tutanak; sınavın tarihi ve yeri, sınava başlama ve bitiş saatleri, sınava giren ve girmeyen adaylar, sınav sırasında bir olay olup olmadığı, olmuşsa olayın mahiyeti ile ilgili bilgileri içerir ve sınav kâğıtlarının bulunduğu zarfla birlikte giriş sınav kurulu başkanına teslim edilir.

 

Yazılı sınavda başarının saptanması

MADDE 28- (1) Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’ dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan aşağı olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavı komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için bir tutanak düzenlenerek, giriş sınavı kurulunca imzalanır.

 

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 29- (1) Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin ilan tahtası ile internet sitesinden ilan olunur. Ayrıca sözlü sınava gireceklerin başvuru formunda kendilerine yapılacak bildirimlerin ulaştırılmasını istedikleri posta adreslerine sınavın yeri, günü ve saati gönderilir.

(2) Yazılı sınavı kazanamayan adaylara da yazılı sınav sonucu yazılı olarak duyurulur.

 

Sözlü sınavın yapılış şekli ve koşulları

MADDE 30- (1) Sözlü sınav, yazılı sınavda başarılı olan adaylara duyurulan gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Sözlü sınavda adayların yazılı konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin yoklanması yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

 

Sözlü sınavın değerlendirilmesi

MADDE 31- (1) Her aday için, sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur.

(2) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.

 

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve başarı sırası

MADDE 32- (1) Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla olursa, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Giriş sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilen sınav sonuçları, 26.maddede belirtilen şekilde duyurulur. Adayların atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Teftiş Kuruluna müracaat etmeleri zorunludur.

 

Müfettişliğe yardımcılığına atanma

MADDE 33- (1) Giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş pozisyonlara Başkanın onayı ile atanırlar.

(2) Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre atama yapılır.

(3) Asıl adaylardan göreve başladıktan sonra iki ay içinde ayrılanların yerine, yine başarı derecesi daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek adaylar arasından mevzuat dâhilinde atama yapılabilir.

(4) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.

 

                                    

 

Ü Ç Ü N C Ü   K I S I M 

İ K İ N C İ    B Ö L Ü M

 

        MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

 

 

Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

MADDE 34- (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler, askerlik nedeniyle görevden ayrı kalanlar ve ücretsiz izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

(2) Birinci dönem çalışmaları: Belediyenin görevleri ve teşkilat yapısının tanıtımı ile başlar ve Kurul Müdürlüğünce, teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi ve idarenin işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi amacıyla en çok üç ay süreyle meslek içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu eğitim sürecinde ve sonunda, eğiticiler tarafından sınavlar yapılır. Bu sınavlar sonucunda 100 tam puan üzerinden alınan notların ortalaması, birinci dönem çalışma notu sayılır.

(3) İkinci dönem çalışmaları:

a) Müfettişlerin refakatinde görevlendirmek suretiyle teftiş, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Müfettiş yardımcıları, ön eğitimden sonra, Kurul Müdürlüğünce belirlenen bir program çerçevesinde, en az üç müfettişin yanında çalıştırılırlar. İkinci dönem çalışmaları asgari bir yıl sürer.

b) Müfettiş yardımcıları refakatinde bulundukları müfettişlerin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişlerin talimatına göre yerine getiriler. Müfettişler, en az üç ay refakatinde bulunan müfettiş yardımcılarının kaydettikleri gelişmeler ile genel tutum ve davranışları hakkında bir Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Raporu düzenlerler.

c) Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Raporunda; ahlak durumu, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına “çok iyi” (90-100), “iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlarından biri verilir. Bunların ikisinin “yetersiz” olması halinde değerlendirme raporu olumsuz sayılır. Olumsuz değerlendirme raporu düzenleyen müfettişin yazılı gerekçe belirtmesi şarttır.

ç) Yanında çalıştığı üç müfettişten en az ikisi tarafından hakkında olumsuz değerlendirme raporu düzenlenen veya değerlendirme raporundaki aynı nitelik için her üç müfettişten de “yetersiz” notu alan müfettiş yardımcısının, müfettişliğe yeterli olmadığı saptanmış olur. Bu durumda olanlar hakkında bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

 1. Müfettiş Yardımcısı Değerlendirme Raporlarında verilen notların ortalaması ikinci

dönem çalışma notu sayılır.

 1. Bu dönemde, müfettiş yardımcıları tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma

yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

 1. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Teftiş Kurulunca, mevzuat ve uygulamanın,

teftiş, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarının öğrenilmesini sağlayacak şekilde bir çalışma programı hazırlanır ve uygulanır. Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde bulundukları müfettişler tarafından en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir.

                        (4) Üçüncü dönem çalışmaları:

                        a) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Teftiş Kurulunca belirlenen konularda ve bir müfettişin veya müdürün danışmanlığında etüt raporu hazırlayarak yeterlilik sınavından iki ay önce Kurul Müdürlüğüne verirler. Bu rapor ile yetkili müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıkları dönemde düzenledikleri raporlar ve her türlü mesleki çalışmalar yeterlik sınavı kurulu tarafından değerlendirilerek 100 tam puan üzerinden not verilir, bu not üçüncü dönem çalışma notu sayılır.

                        b) Etüt raporu konuları belirlenirken müfettiş yardımcılarının önerileri de dikkate alınır.

 

                        Yetki verilmesi

                        MADDE 35- (1) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan ve bu süre sonunda Kurul Müdüründen ve refakatinde çalıştıkları müfettişlerin çoğunluğundan olumlu mütalaa alan müfettiş yardımcıları, Kurul Müdürünün önerisi üzerine Başkanın onayı ile yetkili kılınabilir. Yetkili müfettiş yardımcıları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

           

                        Yetişme notu

                        MADDE 36- (1) Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem çalışma notlarının ortalamasıdır. Yetişme notunun 75 puandan aşağı olmaması gerekir.

 

 

 

Ü Ç Ü N C Ü   K I S I M 

Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M

 

YETERLİK SINAVI VE MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

 

 

                        Yeterlilik sınavından önce kuruldan çıkarılma

                        MADDE 37- (1) Müfettiş yardımcılarından, başarı değerlendirmesi ve yetişme notlarına göre müfettişliğe atanamayacağı anlaşılanlar ile müfettişlik karakter ve vasıflarıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki delilleri ile saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında Belediye içersinde öğrenim durumuna ve hizmet süresine uygun pozisyona atanırlar.

 

                        Yeterlik sınavı

                        MADDE 38- (1) Müfettiş yardımcıları, en az üç yıl çalışmak, başarı değerlendirmesi olumlu, yetişme notu 75 ve üzeri puan olmak kaydıyla yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

                        (2) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin bitimini izleyen en geç dört ay içinde yeterlik sınavına alınırlar.

                        (3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

                        (4) Yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati sınavdan en az bir ay önce, sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati ise sözlü sınavdan en az üç gün önce ilgililere bildirilir.

                        Söz konusu maddenin görüş ve değerlendirme bölümünde olduğu gibi düzenlenmesi yerinde olacaktır.

 

Yeterlik Sınavı Programı:

MADDE 39- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları Mesleki Bilgi ve Tecrübe Derecesinin anlaşılması için yapılacak Yeterlik Sınavı aşağıda kapsamı belirlenen “Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama”, “Muhasebe” ile “Teftiş”, İnceleme ve Soruşturma Yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

 

A)Mevzuat ve Tatbikatı:

a)Belediye Mevzuatı:

Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlenmesine ait Hükümler.

b)Vakıf, Dernek, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve İşçi ve İşveren Teşekküllerine ait Genel Hükümler,

c)Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Hükümler, 

d)Muhasebe-i Umumiye Kanunu,

e)Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer Devlet Gelirlerine ait Hükümler, 

f)Harcırah Kanunu, 

g)Türk Ticaret Kanunu, 

h)Devlet İhale Kanunu,

ı)Türk Ceza Kanunu,

i)Borçlar Kanunu,

B- Muhasebe:

a)Genel Muhasebe,

b)Şirketler Muhasebesi,

c)Devlet Muhasebesi,

C)Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri

a)Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,

b)Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

c)Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,   

d)Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

 

Yetişme notu

MADDE 40- Yetişme Notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.  

a) Kurs ve Seminer Notu, (Kurs ve Seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)      

b) Etüt ve İnceleme Notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen Etüt ve İnceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)                    

c) Teftiş ve Denetim Notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları Teftiş ve Denetim sonunda düzenledikleri Raporlara verilen not)   

ç) Tahkikat Notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri Rapor ve Ön İnceleme Raporlarına verilen not)      

d)Özel Not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Belediye Başkanlığı Müfettişleri ve Kurul Müdürü tarafından verilen notlar)

Her bölümden verilecek notun 60’dan, Yetişme Notu Ortalamasının ise 70’den aşağı olmaması gerekir. 

  

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi ve itiraz                

MADDE 41- (1)Yeterlik Notu: Yetişme Notu, Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav Notu Ortalamasından oluşur.   

(2) Yazılı Sınav Kâğıtları, Sınav Kurulu Üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı Sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 75 olması gerekir.

(3) Yazılı Sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları Sözlü Sınava tabi tutulurlar. Sözlü Sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu Üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, Sözlü Sınav Puanını teşkil eder. Sözlü Sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanının en az 75 olması şarttır.  

(4) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi iş günü içinde bir dilekçe ile Kurul Müdürlüğüne yapılır. Bu itirazlar, yeterlik sınav kurulu tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

Müfettişliğe atanma

MADDE 42- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, müfettişlik kadrolarına yeterlik sınavı notu esas alınarak, başarı sırasına göre Başkanın onayı ile atanırlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

MADDE 43- (1) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yönelik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir.

 1. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,
 2. Geçerli bir nedeni olduğunu belgelemeksizin yeterlik sınavına giremeyenler,

Hakkında bu yönetmeliğin 34 üncü madde hükmü uygulanır.

 

Müfettişlerin naklen ve yeniden atanmaları

MADDE 44- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavı sonucunda denetim elemanlığına atanmış olanlardan bu yönetmelikte öngörülen eğitim şartlarını taşıyanlar, giriş sınavına tabi tutulmaksızın Başkan tarafından boş bulunan Maltepe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu müfettiş kadrosuna atanabilirler

 (2) Yeniden atama; Belediye içinde veya dışında başka bir göreve atanan yada istifa ederek ayrılan müfettişler Teftiş Kurulunda boş pozisyon bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde müfettişlik mesleğini, şeref onurunu zedeliyici harekette bulunmadıkları, 02/10/1981 tarihli ve 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun ile getirilen düzenlemelere aykırı iş ve işlemler yapmadıkları ve Teftiş Kuruluna yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde, Başkan tarafından Teftiş Kuruluna müfettiş olarak atanabilirler.

(3) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(4) Müfettiş Yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanmazlar.

 

Müfettişlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 45- (1) Müfettişlerin Belediye birimlerinde yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinde esas amaç, Belediyenin daha iyi hizmet vermesine, başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, Belediyeye artı değer katmaya, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir. Müfettişler bu esastan hareketle, Görev Standartlarına uygun hareket ederler.

(2) Bütün Belediye Birimlerinde Teftiş ve Denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,

(3) Müfettişler görevlerini aksatmadan yürütürler. Teftiş Kurulunca belirlenen sürede tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Müdürlüğüne zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler.

(4) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, Kamu Harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek, 

(5) Teftiş veya soruşturma ile görevlendirilen müfettiş, görevlendirildiği yerde, işe başlama yazısı ile durumu Kurul Müdürlüğüne bildirir.

 

 

 

 

Teftiş programının uygulanması

MADDE 46- Belediye Başkanlığı Müfettişlerinin Teftiş Programları, Merkez Emri Teftişi esasına göre düzenlenir ve uygulanır. Uygulama esasları programda ayrıca belirtilir. Teftişlerde suç unsuruna rastlanılmamışsa en fazla 5 yıl öncesine inilir.

 

Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri

MADDE 47- (1) Teftiş Kurulu müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere; müfettişin rızası ve Başkanın oluruyla Belediyenin idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilir. Bu görevlendirmeler müdürlük seviyesinden aşağı olamaz.

 

Yurt dışına gönderilme

MADDE 48- (1) Müfettişler, Belediyeyi ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak ve görgülerini artırmak üzere, Kurul Müdürünün önerisi ve Başkanın Onayı ile altı ayı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

(2) Birinci fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışına gönderilmesinde kıdem esas alınır. Ancak 34 üncü madde gereğince müfettişliğe yeniden atananların yurt dışına gönderilme sırası, Kuruldan ayrı kaldıkları süreye göre indirime gidilerek belirlenir.

(3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu döndükleri günden itibaren üç ay içinde Teftiş Kuruluna sunarlar.


 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

 

Raporlar, Ön İnceleme Raporu ve Personel Denetleme Raporu

Rapor Çeşitleri

MADDE 49-Belediye Başkanlığı Müfettişleri Çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

a) Teftiş Raporu, 

b) İnceleme Raporu,

c) Genel Durum Raporu,

ç) Personel Denetleme Raporu,

d) Soruşturma Raporu,

e) Ön İnceleme Raporu,

f) Araştırma Raporu,

g) Tazmin Raporu ile tespit ederler.

 

Teftiş raporu

MADDE 50- (1) Teftiş raporu; yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her birim için ayrı ayrı düzenlenir.

(2) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

(3) Teftiş raporlarında;

a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

c) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler ve diğer öneriler belirtilir.

(4) Tebliğ edilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, teftiş edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Gelen rapor en geç bir ay içinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kuruluna verilir.

(5) Hastalık, askerlik, yurt dışı staj gibi zaruri sebeplerle müfettişlikçe cevaplandırılmayan raporların son mütalaaları Kurul Müdürünün görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılır.

(6) Teftiş Kurulu, son mütalaası yazılmış olarak gelen rapor Başkan onayı ile gereği yapılma üzere ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

(7) Raporun ilgililerce zamanında cevaplandırılması müfettiş tarafından izlenir ve haklı bir nedene dayanmadan süresinde cevaplandırılması halinde, durum, gereği yapılmak üzere Teftiş Kuruluna bildirilir.

 

İnceleme raporu

MADDE 51- (1) İnceleme Raporu;

 1. Başkan veya Kurul Müdürü tarafından incelenmesi istenilen konular,
 2. Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıkların ve bunların  

düzeltilmesi yolları ile düzenlenmesinde yarar görülen konulara ilişkin hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklifler,

 1. Mesleki ve bilimsel çalışmalar,

ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda soruşturma açılmasına gerek

görülmeyen durumlar hakkında düzenlenir.

 

Genel durum raporu

MADDE 52- (1) Gerekli görülen hallerde, Teftiş Kurulunun bir yıllık çalışma sonuçlarını, Başkanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumunu, varsa alınabilecek önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerecek şekilde Başkana sunulmak üzere Kurul Müdürlüğünce hazırlanır.

(2) Bu raporlarda aşağıdaki hususlara yer verilir.

a) Teftiş yerleri, teftişi yapılan birimler ve yazılan raporlar,    

b) Başkanın onayı üzerine Müdürlükçe programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

c) Mevzuatın uygulanmasında görülen hata ve noksanlıklar,

ç) Fiziki durum ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar,

d) Teftiş yılında ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftişine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında istatistikî ve karşılaştırmalı bilgiler ile bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar,

                        e) Görevden uzaklaştırılan, memur varsa sayıları ve sebepleri,

 

Personel denetleme raporu

MADDE 53- (1) Personel Denetleme Raporu, gerekli olması durumunda, teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, personelin çalışmalarındaki başarı durumları gözetilerek özlük dosyasına konulmak üzere düzenlenir.

(2) Raporda yöneticilerin ve gerekirse diğer personelin;

a) Dış görünüşü, saygı uyandırmada başarı derecesi,

b) Zeka ve kavrayış kabiliyeti,

c) İtimada şayan olup olmadığı,

ç) Sorumluluk duygusu, görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri,

d) Mesleki bilgisi, mevzuata uyma derecesi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti,

e) İşlerindeki dikkat ve intizamı, yaş ve bünyesi,

f) İşleri düzenleme, yürütüm ve yönetim yeteneği,

g) Disipline riayeti,

ğ) Personel üzerindeki etkinliği ve personelini yetiştirme yeteneği,

h) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı,

ı) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliliği, başarı derecesi, hangi görevlerde başarılı olabileceği ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyeceği,

hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir.

(3) Yeterince bilgi edinilmemiş ve kanaate varılmamış hususlarda görüş belirtmez.

(4) Personel denetleme raporları, müfettiş tarafından bir nüsha olarak düzenlenip kapalı zarf içinde bir yazı ekinde Başkana iletilmek üzere Teftiş Kuruluna teslim edilir.

 

Soruşturma raporu

MADDE 54- (1) Soruşturma raporları, belediye birimlerinde görevli bütün personel hakkındaki disiplin suçu ya da suç konusu olan veya kusurlu sayılacak eylem ve davranışları hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

 

Ön inceleme raporu

MADDE 55- (1) 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince ön inceleme yaptırmaya yetkili Makamlarca verilen onaya istinaden tanzim edilen raporlardır.

 

(2) Bu Raporlarda Ön İnceleme sırasında elde edilen bilgi, belge, tanık ve görevlilerin ifadeleri karşısında eylemin suç teşkil edip etmediği mevcut yasalarla değerlendirilmek suretiyle Soruşturma İzin vermeye yetkili merciin gerekçeli kararına dayanak teşkil edecek nitelikte varılan kanaat yazılır.

Araştırma raporu

MADDE 56- (1) Başkanın onayı ile tetkik ettirilen çeşitli konular ve iddialar hakkında inceleme raporuna bağlanması gerekli görülmeyen konular ile 4483 sayılı Kanuna göre yetkili mercii tarafından yapılacak işleme esas teşkil etmek üzere bu Kanun ya da 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre verilen araştırma ve/veya incelemelerde doğrudan Valilik Makamı ve Kaymakamlık Makamı onayı ve Kurul Müdürünün görev emri uyarınca Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin uygulamaları hakkında düzenlenen rapordur.

 

Tazmin Raporu

MADDE 57- (1) Tazmin raporu; denetim, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma sırasında; kamu görevlilerinin mevzuata aykırı karar, işlem eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan kamu zararlarından dolayı alacaklar ile kişilerden alacaklar hesabına borç kaydı gereken diğer alacakların takip ve tahsili amacıyla düzenlenen rapordur.

 

Tevdi raporu

MADDE 58- (1) Genel Hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenen rapordur.

(2) Yapılan Denetimlerde Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer kanunlar gereği doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını gerektiren eylemlerin tespiti halinde düzenlenen Tevdi Raporların aslı Müfettişlerce doğrudan ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilir. Raporun bir örneği derhal Kurul Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

 

Raporlar üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan görevlendirmeler sonucunda düzenlenen raporlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde işlemler tesis edilir:

 1. Raporlar Teftiş Kurulunca usul ve esas bakımından incelenir. İnceleme sonucuna göre,

esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve eksikliklerin tespiti halinde müfettişin yazılı olarak uyarılması yoluna gidilebilir. Ancak esası etkileyecek derecede açık hata ve eksikliklerin görülmesi durumunda, tamamlanması ve düzeltilmesi için rapor yazı ile müfettişe iade edilir. Müfettişin görüşünde ısrar etmesi durumunda, rapor konusu iş Kurul Müdürlüğünce yeniden diğer müfettişe verilebilir.

 1. Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi müfettişler arasında raporun

sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belirtilir. Rapor Teftiş Kurulu tarafından incelenir. Raporda mevcut farklı görüşlerden değiştirilmesi istenen husus ilgili müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin görüşünde ısrar etmesi halinde, müfettişlerin farklı görüşleri ile birlikte Kurulu Müdürünün görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak Başkana sunulur.

 1. (a) ve (b) bentlerindeki işlemleri müteakiben Başkan Onayı ile birlikte rapor ve ekleri,

gereği yerine getirilmek üzere Teftiş Kurulunca ilgili Belediye birimlerine ve/veya mercilere gönderilir ve sonuçları izlenir. Raporlardan yapılacak işlemi bulunmadığı anlaşılanlar ile gönderilmesinde fayda görülmeyenler saklıya çıkarılır ve bu durum müfettişe bildirilir.

                        ç) Bu tür raporlardaki tenkit, düşünce ve tekliflere göre yapılması gereken işlemler, ilgili birimlerce süratle sonuçlandırılır. Ancak, ilgili birimlerce raporlarda maddi hata ya da mevzuata açık aykırılık gibi hususların tespit edilmesi halinde rapor gerekçesi ile birlikte Teftiş Kuruluna intikal ettirilir. Konunun incelenmesini müteakiben Kurul Müdürünün görüşü doğrultusunda işlem yapılır, ancak ihtilafın müfettiş ile Kurul Müdürü arasında olması halinde (a), (b) ve (c) bentlerindeki usule göre işlem yapılır.

                        d) İlgili birimler, bu maddede belirtilen usulle kendilerine gönderilen raporlar üzerine yapılan işlemler ve varsa yapılan işlemlerle ilgili belgeleri, Teftiş Kuruluna yazılı olarak gönderirler. Kurul Müdürlüğünce, ilgili birimlerden gönderilen yazıların birer örneği raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise her bir müfettişe gönderilir. Müfettişler raporları üzerine yapılan işlemleri ve verilen talimatları uygun ve yeterli bulmadıkları takdirde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte otuz gün içinde Kurul Müdürlüğüne bildirirler. Kurul Müdürlüğünce müfettiş görüşü, ilgili birimlere gönderilir. İlgili birim ile müfettiş arasındaki görüş ayrılığı giderilmemiş ise, konu Kurul Müdürü ve biriminin görüşü alınarak Başkan tarafından sonuca bağlanır.

 

 

 

B E Ş İ N C İ  K I S I M

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

 

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

 

Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

MADDE 60- (1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi olanların yükümlülükleri şunlardır;

 1. Personel, ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarla, bunlarla ilgili belge

ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek veya vermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

 1. Personel, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya

asıllarını, elektronik, manyetik ve benzeri ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin müfettişin mühür imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı ilgili birimlere verilir,

 1. Teftişe veya soruşturmaya tabi tüm birim yöneticileri, denetim hizmetlerinin

gereklerine uygun biçimde yürütebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir çalışma yeri sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar,

                        ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi personele verilmiş olan izinlerin kullanılması, hastalık  ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme veya soruşturma sonuna kadar durdurulur, izinde olan görevliler de müfettişin isteği üzerine çağrılır,

                        d) Belediye müdürlük birimlerinin yöneticileri bir teftiş dosyası tutmak, tüm teftiş raporlarını ve bunlar üzerine yapılan yazışmaları bu dosyada muhafaza etmek, görev değişimlerinde ilgililere zimmetle teslim etmek zorundadırlar.

                        e) Personel, müfettiş tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları, müfettişçe belirlenen süre içersinde, geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdür,

                         

 

 

 

 

 

 

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 

İzin Kullanılması

MADDE 61- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kuruluna yazı ile bildirirler.    

 

Haberleşme

MADDE 62- a) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak Belediye birimleri ile doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

b)Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre gerekli İletişim Aracı

kullanılır.

 

Rapor ve yazıların numaralanması

MADDE 63- (1) Müfettişler düzenledikleri raporlara her takvim yılı itibariyle birden başlayan ve sıra takip eden genel bir numara verirler.

(2) Birden fazla müfettiş tarafından düzenlenen raporlara, müfettişlerin rapor sayısını içeren bir numara verilir.

(3) Müfettişler yazılarına bir “Genel” ve iki “Özel” numara verirler. Bu numaralar takvim yılı itibariyle sıra takip edip “Genel” numara yazılan yazıların tamamının adedini, “Özel” numaralar bu yazılardan Kurul Müdürlüğü ile diğer yerlere gönderilenlerin ayrı ayrı miktarlarını belli eder.

 

 

Müfettişlik mühür ve belgeleri, demirbaşları

MADDE 64- Belediye Başkanlığı Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcıları’na Mühür Beratı ile birlikte birer Resmi Mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcıları’na Başkan tarafından imzalanmış Müfettişlik Kimlik Belgesi verilir.

Müfettişlere yazı ve hesap makinesi, çanta gibi demirbaşlar Belediye Başkanı Onayı ile ilgili birim tarafından temin edilir.

 

Geçici madde 1

MADDE 65- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Maltepe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulunda Müdür, Müfettiş ve müfettiş Yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 66- Bu Yönetmelik Maltepe Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince uygun bulunup ve Mahalli bir gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe girer. Halen yürürlükte bulunan yönetmelik uygulaması son bulur.

 

 

Yürürlük

MADDE 67- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 68- Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

 

 

 

            06.02.2013 tarih ve 9 sayılı meclis kararı ile tasdik edilen Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin “Müfettişlerin naklen ve yeniden atanmaları” başlıklı 44 üncü maddenin (1) bendinde yer alan “naklen atanma; kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanlardan nakil talebinde bulunmaları halinde Başkan tarafından boş bulunan müfettiş kadrosuna atanabilirler.” hükmü;

 

            “Kamu kurum ve kuruluşlarında, mesleğe yarışma ve yeterlik sınavını kazanarak girmiş en az 5 yıllık hizmeti bulunan, 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan kariyer meslek grubunda görev yapanlar,   doğrudan Başkan tarafından boş bulunan Maltepe Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu müfettiş kadrosuna atanabilirler.” Şeklinde değiştirilmiştir.