1-  EVRAK KAYIT BÜROSU
·         Müdürlüğe ait evrak kayıtları yapmak, havale ettirmek ve takibini yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak.
·         BİMER/Bilgi edinme/Çağrı merkezi aracılığı ile müdürlüğe gelen talep/şikâyetlerin takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
·         Gerekli malzeme teminini ve personele dağıtımını sağlamak.
 
2-  PLANLAMA BÜROSU
·         1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve hazırlanan planların Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
·         Onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak,
·         1/1000 ölçekli plan/plan değişikliklerini incelemek, gerektiğinde askı süresi içinde plana itiraz etmek ve dava açmak ile ilgili işlemleri yapmak.
·         Başkanlık Olur’u/talebi ile 1/5000 ölçekli plan teklifi hazırlamak.
·         1/5000 ölçekli plan/plan değişikliklerinin Belediye içi Müdürlüklere dağıtımını, bildirimini yapmak, gerektiğinde askı süresi içerisinde plana itiraz etmek ve dava açmak ile ilgili işlemleri yapmak.
·         Bakanlık/İBB tarafından hazırlanan her ölçekteki plan teklifleri hakkında Müdürlük/Başkanlık görüşü bildirmek.
·         Planlar hakkında şifaen bilgi vermek. (e-mail ve dilekçe başvurularını sonuçlandırmak)
Rutin çalışmalar dışında;
Planlama Şefliği’nde yürütülen çalışmalar:
·         1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı hazırlanarak, onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.
·         1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi Kentsel Yenileme Alanına ilişkin plan çalışmaları devam etmektedir.
·         1/1000 ölçekli Çınar Mahallesi Bryas Sarayı Koruma Amaçlı İmar Plan çalışmaları devam etmektedir.
·         1/1000 ölçekli Başıbüyük Mahallesi Uygulama İmar Plan çalışmaları devam etmektedir.
 
3-  HARİTA BÜROSU
·         Meri planı olan yerlerde plan istikameti kadastral durum üzerinde oluşturulmasını sağlamak amacıyla İmar İnşaat istikametlerinin düzenlenmesini sağlamak.
·         İmar parselleri üzerinde bina kuruluş yerlerinin ve önündeki yol cephelerinin bir kıyas kotuna bağlı olarak yüksekliklerinin tespiti amacıyla Kot kesit belgesi, ağaç revizyonları ve belediye mülklerinin (park,bahçe,oyunalanı,vs.) Kot kesit belgelerini düzenlenmesini sağlamak.
·         Halihazır haritaların, yapımı ve kontrolünü yerine getirmek.
·         İmar planlarının, kadastral durumun röperli krokiden yararlanarak zeminde plan şart ve çizgilerinin araziye aplikasyonlarını yerine getirmek.
·         Ada bazındaki uygulamalar için zemindeki mevcut durum ve yapılaşmanın tespitini yapmak ve plan şartlarının gerektirdiği durumlarda blok etüdü, ön bahçe ve arka bahçe etüdü yapımı için altlıklar hazırlamak.
·         Hisse tapulu yerlerde 18. madde uygulamaları ve gecekondu alanlarında yasalar gereği tapu çalışmaları ile ilgili arazi çalışmalarını ve kontrollerini yürütmek.
·         Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Belediye arazilerinin hesabat haritalarının, encümen teklif belgelerinin ve kadastroya değişiklik beyannamelerinin düzenlenmesini sağlamak.
·         İmar İşleri Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu durumlarda kontur, gabari ve subasman kontrollerinin tespitinin yapılmasını sağlamak.
·         Fen İşleri Müdürlüğü ile irtibatlı olarak, yol istikametlerinin zemin tespiti, yol istikametine tecavüzlü bina vb. sabit tesisleri tespit edilerek yol profilleri düzenlenmesi kırmızı kot işlemlerini yürütmek.
·         İfraz, tevhit, yola ve yeşil alana terk gibi imar uygulamalarının encümen teklif belgelerini kontrol edip, Encümen’e sunulmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek.
·         Resmi kurumlarla ilgili yazışmaları yerine getirmek.
·         Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden gelen mahkeme yazıları hakkında teknik görüş vermek.
·         Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne kısıtlılık durumu ve bölge tespitleri hakkında teknik görüş vermek.
·         İskanlı yapıların Kadastro Müdürlüğü’nde cins değişikliğinin yapılabilmesi için hazırlanan bina aplikasyon krokisinin büro kontrolünü yapmak ve ilgili kuruma iletilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iletmek.
Rutin çalışmalarımız dışında;
Harita Şefliği’nde yürütülen çalışmalar:
·         Esenkent 18. Madde Uygulaması çalışmaları
 
4-  NUMARATAJ BÜROSU
·         Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak.
·         Oluşturulacak yeni bulvar, cadde, yol, sokaklar veya isim değişikliği talebiyle ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak.
·         Gerçek ve Tüzel kişilerin talebi üzerine, Resmi Kurum ve kuruluşlara verilmek üzere adres teyidine ilişkin yazıyı düzenlemek.
·         Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.
·         Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak.
·         İlçede ikamet edecek olan vatandaşların kayıtlarının yapılabilmesi için İlçe Nüfus Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmak.

- Başvurularda İstenen Evraklar
 

Başvurularda istenen evraklar

 
Uygulama İmar Planı Tadilatı Teklifi İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. Dilekçe ilgilisinin noter tasdikli imza beyanı
 3. Tapu veya Tapu kaydı (yeni tarihli)
 4. Tapuda adı geçenlerin noter tasdikli Muvafakatname/Vekâletnamesi (mal sahibinin başvurmaması durumunda istenir)
 5. Plan tadilat teklifinden etkilenen parsel maliklerinin, teklifi kabulüne ilişkin noter tasdikli muvaffakatı.
 6. Koordinatlı Kadastral Çap (yeni tarihli)
 7. Plan Tadilatı Teklifinin içerdiği parsel/parselleri gösteren yürürlükteki planlar (NİP, UİP) ve onaylı halihazır harita örnekleri
 8. Mevcut durumu çevresiyle gösteren fotoğraflar
 9. İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri (İSKİ, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Md, İBB Ulaşım Planlama Md, vb.)
 10. Plan Tadilatı Teklifi yapımını yükümlenecek müellif/müellif kuruluşları tarafından plan/halihazır harita üzerine hazırlanmış teklif plan paftası (Şehir Plancıları Odası vizeli, 9 takım olarak)
 11. Plan açıklama raporu (9 takım)
 12. Şehir Plancısına ait Oda Büro Tescil Belgesi ve MDU belgesi
 13. Plan tadilatı kontrol ücreti makbuzu (Maltepe Belediye Meclisi’ne sunum aşamasında %10’luk kısmı)

Ada ve Parsel Revizyonu İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)       
 2. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 3. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

İnşaat İstikamet Rölevesi İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. TAPU aslı
 3. ÇAP aslı (gerektiğinde istenir)
 4. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 5. İMAR DURUM BELGESİ (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 6. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)
 
Kot Kesit İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. TAPU aslı
 3. ÇAP aslı (gerektiğinde istenir)
 4. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 5. VAZİYET PLANI
 6. İMAR DURUM BELGESİ (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 7. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Ağaç Revizyonu İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 3. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Kontur Gabari İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 3. ÜCRET makbuzu (en son aşamada istenir)

Tevhid, İfraz, Terk, İhdas, İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
 1. Dilekçe (Dilekçelerde TC kimlik numarası ve adres bilgisi bulundurulması gereklidir)         
 2. TAPU aslı
 3. ÇAP aslı (gerektiğinde istenir)
 4. APLİKASYON KROKİSİ aslı (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 5. VEKÂLETNAME aslı (vekâleten başvuru yapılıyor ise istenir)
 6. MUVAFAKAT
 7. İMAR DURUM BELGESİ (son bir yıl içinde alınmış olmalıdır)
 8. İNŞAAT İSTİKAMET RÖLEVESİ
 9. DEĞİŞİKLİK TASARIMI (tevhid / ifraz / terk / ihdas  / irtifak tesisi)
 10. TEKLİF FOLYESİ İNCELEME ÜCRETİ istenir.