MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğü’nün kuruluşunu, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-  Bu Yönetmelik Plan ve Proje Müdürlüğü’nü kapsar.
 
Kuruluş ve Dayanak
MADDE 3- Plan ve Proje Müdürlüğü, Maltepe Belediye Meclisi’nin 04.08.2010 gün ve 192 sayılı kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ayrılarak kurulmuş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 49. Maddesi uyarınca da bu yönetmelik hazırlanmıştır.
 
Tanımlar:
MDDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
a)      Başkan            : Maltepe Belediye Başkanı
b)      Müdürlük        : Plan ve Proje Müdürlüğü
c)      Büro    : Bağlı Büroları (Planlama-Harita-Numarataj Şefliği)
d)      Personel          : Müdürlüğe bağlı tüm çalışanları ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Örgüt Yapısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Plan ve Proje Müdürlüğünün İdari Yapısı
 
MADDE 5-
a)      Müdür
b)      Evrak Kayıt
c)      Planlama Bürosu
d)      Harita ve Numarataj Bürosu
 
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6-
a)      Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazıların incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
b)      Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya tadilatlarında başkanlığa bilgi vermek, Başkanlık veya ilgili kurumlarınca 1/5000 ölçekli planlara veya tadilatlarına itiraz edilmesinin talebi halinde bunlara itiraz etmek ve dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirimde bulunmak.
c)      Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını İlçe Belediye Meclisine sunmak ve Belediye Meclisi’nce kabul edilenleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göndermek.
d)      1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan değişikliklerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra bir ay süre ile askıya çıkarmak. Belediye içinde ilgili birimlere dağıtımını yapmak. Bu süre içerisinde ilgilerince yapılan itirazların değerlendirilmesini yaparak İlçe Belediye Meclisi’ne sunmak. Meclisçe uygun bulunanları, gereği yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek. Uygun bulunmayanları, ilgilisine bildirmek.
e)      İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapmak veya yaptırmak.
f)       İmar mevzuatı gereğince ön görülen İmar Planı uygulamaları (İmar Kanunu’nun 18. Maddesi), ayırma- birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak.
g)      Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek.
h)      Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak.
i)       İmar yollarını kotlandırmak.
j)       Kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşavirlik hizmet alım-uygulama-kontrollük iş ve işlemleri yapmak neticelendirmek.
 
Plan ve Proje Müdürü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7-
a)      Plan ve Proje Müdürü Belediye Başkanı adına müdürlüğü temsil eder.
b)      Plan ve Proje Müdürü Tahakkuk Amiri, Personelin Sicil ve Birinci Teskiye Amiridir.
c)      Plan ve Proje Müdürü yönetimde tam yetkili olup, personele gerekli bilgilerin dağıtımını, duyurusunu gerçekleştirir. Görev dağıtımı yapar, tüm çalışmaları düzenler ve denetler. Personelin eğitimini sağlar.
d)      Plan ve Proje Müdürü görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla veya kurum içi Müdürlüklerle Koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü görevi yerine getirir.
 
Kadronun Gerektirdiği Genel Nitelikler
MADDE 8-
a)      657 Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen ve teknolojiyi kullanabilen nitelikler.
 
Özel Nitelikler
MADDE 9-
a)      En az 4 yıllık üniversite öğrenimi görmüş olmak (Teknik)
b)      Etkin sözlü ifade ve güçlü beşeri ilişkiler kurma, organizasyon sağlayabilme becerisine, mesleki bilgiye sahip, günümüzün teknolojisini kullanabilecek nitelikler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlük Personeli, görev ve sorumlulukları
 
Personel
MADDE 10-  Plan Proje Müdürlüğü, müdür, büro sorumluları, teknik elemanlar ve memurlardan oluşur.
 
Evrak Kayıt Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11-
a)      Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapar ve dosyalarını düzenler
b)      Personelin özlük işlerini düzenler
c)      Müdürlüğün ayniyat işlerini yapar ve yaptırır.
 
Planlama Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları.
MADDE 12- Müdürlük görevlerinden; aşağıda belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
a)      Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
b)      Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı veya tadilatlarında Başkanlığa bilgi vermek, Başkanlık veya ilgili kurumlarınca 1/5000 ölçekli planlara ve tadilatlarına itiraz edilmesinin talebi halinde bunlara itiraz etmek, sonuçlarını takip etmek ve dava açılması için bildirimde bulunmak.
c)      Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve tadilatlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İlçe Belediye Meclisine sunmak ve Belediye Meclisi’nce kabul edilenleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göndermek.
d)      1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile plan değişikliklerini Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra bir ay süre ile askıya çıkarmak. Belediye içinde dağıtımını yapmak. Bu süre içinde, ilgililerince yapılan itirazların değerlendirilmesini yaparak İlçe Belediye Meclis’ine sunmak. Meclisce uygun bulunanları gereği için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na göndermek. Olumsuz bulunanları ilgilisine bildirmek.
e)      Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
f)       5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 
Harita ve Numarataj Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- Müdürlük görevlerinden; aşağıda belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
 
a)      Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/ yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
b)      İmar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapmak veya yaptırmak.
c)      İmar mevzuatı gereğince ön görülen imar planı uygulamaları ( İmar Kanunu’nun 18.maddesi), ayırma-birleştirme, yola terk, yoldan ihdas, kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Meclisine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak.
d)      Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek.
e)      Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak.
f)       İmar planlarına göre yolları projelendirmek.
g)      İmar yollarının kotlandırılması.
h)      İlçe sınırları içerisinde cadde ve sokakların numarataj işlerini yürütmek.
i)       Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
j)       5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 
Teknik Elemanlar
MADDE 14- Müdürlüğün mühendislik ve mimarlık hizmetlerini yapmak ve sonuçlandırmakla görevlidir. İhalelerde kontrol mühendisliği, sorumluluk işlemlerinde raportörlük yaparlar. Müdürlüğün diğer teknik çalışmalarını yerine getiriler.
 
Kalem, Daktilo ve Arşiv Memurları
MADDE 15-  Müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden yazıların, belgelerin, dosyaların kayıt havale ve dosyalama işlemlerini yürütürler, müdürlüğün tüm büro hizmetlerini yerine getirirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi
 
Görevin Alınması
MADDE 16- Müdürlüğe gelen tüm yazılar evrak kayıt ve arşiv bürosunda kaydedilir. Gelenler dosyalanır, gelen evrak defterine işlenir ve müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtımı yapar. Gerektiğinde başka personeli bu konuda yetkili kılabilir. Havale edilen evraklar zimmet karşılığı ilgili personele teslim edilir.
 
Görevin Planlanması
MADDE 17- Müdürlük çalışmaları müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma, bilgi ve görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir.
 
Görevin Yürütülmesi
MADDE 18- Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri özen ve itina içinde, süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.
 
Evraka Yapılacak İşlem
MADDE 19- Müdürlüğe gelen ve dağıtılan yazılar, ilgili memurlar tarafından işlem yapıldıktan sonra defter kaydı kapatılır. Diğer yazılar için ise deftere işlenmek suretiyle ilgili müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara posta ile gönderilecek yazılar Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gönderilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Siciller
 
MADDE 20- Müdür, Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Yürütülen işlemlerin son durumu hakkında personelinden bilgi isteyebilir.
MADDE 21- Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri, ödüllendirme ve cezalandırmalarına ilişkin belgeleri düzenleyip, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderir.
MADDE 22- Müdür, tespit ettiği hatalı konuları Başkanlık onayı ile Teftiş Kuruluna gönderebilir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
 
Yürürlük
MADDE 23- Bu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı ve Plan ve Proje Müdürü tarafından yürütülür.