heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

24 Sayılı Hukuk Kom Rap İlçemiz Sınırlarında Havai Fişek vb Faal Yasaklanması

T.C.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

83598281-050.06.04 (H03/24)                         06 EKİM 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Yıldız DOĞAN (Başkan)
                                                 Durmuş TÜRK (Başkan Yardımcısı)
                                                 Mehmet Can ERDÜNDAR (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 05.10.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : İlçemiz sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içerisinde havai fişek ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması ile ilgili teklif incelenmiş olup,

Belediyemiz, kişilerin huzur ve sükûnunu beden ve ruh sağlığını bozan ve önemli bir çevre sorunu olan gürültünün, kontrol altına alınması, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve denetiminin yapılması ve ihlalinin tespiti durumunda ise idari yaptırım uygulanması amacıyla yetki devri talebinde bulunmuş; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 31.10.2011 tarih ve B.09.0.ÇED.0.11.03.010993-5035 sayılı yazısı ile Belediyemizin  yetki devri talebimiz onaylanmış olup, yetki devrine istinaden; ilçemiz sınırları dahilindeki gürültü şikâyetleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevresel gürültünün değerlendirilmesine ait usul ve esasların belirtildiği, 04.06.2010 tarih ve 27601sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Değişik:RG-18/11/2015-29536) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında değerlendirilmekte ve gerektiğinde kabahati işleyenler hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır. 

Bu yönetmeliğin amacı çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İlgili yönetmelikte gürültüye hassas kullanımlar; çok hassas kullanımlar, hassas kullanımlar ve az hassas kullanımlar olarak sınıflandırılmış,  az hassas kullanımlar olarak; idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımlar, çok hassas kullanımlar olarak; konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımlar, hassas kullanımlar olarak; yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurumları ile dini tesisler ifade edilmiştir.

 

(HUKUK KOMİSYONUNUN 24 NOLU RAPORUNUN DEVAMIDIR.)

 

 

Yönetmeliğin gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü başlıklı 26. maddesinin (ğ) bendinde "Dini ve milli bayramlar ile yerel milli günler ve il genelinde yapılan festival gibi büyük kutlamalar dışında; eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde yapılması yasaktır. Bu faaliyetler az hassas kullanımların bulunduğu yerlerde ancak 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Belediyemize gelen yoğun şikâyetlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda da patlatılan havai fişeklerin; insan ve diğer canlıların sağlığını olumsuz etkilediği, yüksek gürültünün özellikle çocuklarda korku ve paniğe sebep olduğu belirtilmektedir.

 Bu kapsamda ilçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel havai fişek ve benzeri faaliyetlerin, hem içerdiği patlayıcılık özelliği olan kimyasal bileşenler hem de çıkardığı yüksek gürültü açısından, vatandaşlarımızın, gökyüzündeki ve tüm canlıların sağlığında oluşturacağı ciddi tehditlerin önüne geçilmesi amacıyla, resmi ve dini bayramlar, yerel milli günler ve festival gibi büyük kutlamalar ile az hassas kullanımlarda dahil olmak üzere tüm alanlarda yasaklanması ve bu hususta alınan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

         Meclisin onayına sunulur.

 

HUKUK KOMİSYONU

 

Yıldız DOĞAN

Durmuş TÜRK

Mehmet Can ERDÜNDAR

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye