heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

21 Sayılı İmar Kom Rap Gülsuyu-Gülensu Planları İski İtirazları

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU

 83598281-050.06.04-(İ02/21)                             26 TEMMUZ 2019


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                                 Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                                 Zeynettin AYDIN 
(Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 01.07.2019
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresinde İSKİ itirazı.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM    : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda İSKİ görüşleri dikkate alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahallesi Uygulama imar planı teklifi İBB Başkanlığınca 14.09.2018 tarihinde onaylanmıştır. Askıya çıkartılan uygulama imar planları ile ilişkin İSKİ itirazları aşağıdaki gibi neticelendirilmiştir.

1-1/1000 ölçekli Plan sınırları içerisinden Esenyurt ve Panayır Dereleri geçmektedir. Söz konusu derelere ait dere ıslah ve işletme bandının plana işlendiği ancak, planda yer alan dere işletme bantlarının içerisinde 'Açık Spor Tesisi Alanı' önerildiği görülmüştür. Dere ıslah ve işletme bandı içerisinde açık veya kapalı spor tesisi alanı ile çocuk bahçesi fonksiyonu önerilmemeli, dere işletme bandı içerisine pota, kale vb. spor tesisi mobilyaları ile salıncak, kaydırak vb. oyun parkı malzemeleri konulmamalıdır. Dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere ıslah dış duvarından itibaren sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 metrelik bir bant dere işletme bandı olarak ayrılır. Bu alanlar imar plan çalışmalarında sadece dere ıslahı, servis yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmamalıdır.” Şeklindeki itirazı uygun bulunarak plan sınırı içerisinde Esenyurt deresi güzergahında Çamlık Sokak ve Pınar Sokağın kesişim noktasının doğusunda dere işletme bandı içinde kalan ve planda ‘açık spor tesisi alanı’ olarak planlanmış alanın EK-1 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle ‘park alanı’na katılması, Panayır deresi güzergahında Kıraç Sokak ve Yeşilce Sokağın kesişiminin batısında planda ‘çocuk bahçesi’ olarak planlanmış alanın EK-2 bilgi paftasında gösterildiği şekliyle ‘park alanı’na katılması yönünde bir düzenleme yapılması uygun görülmektedir. Ayrıca ilgi (b) İSKİ itirazı doğrultusunda, meri 1/1000 ölçekli plana ait plan notlarının ‘8.Açık ve Yeşil Alanlar’ ve ‘9.1. Yapı Yasaklı Alan (İSKİ Dere Koruma Bandı)’ başlığı altına; “Yapı yasaklı alan (İSKİ Dere Koruma Bandı) içerisinde yer alan park ve yeşil alanlara salıncak, kaydırak vb. oyun parkı malzemeleri konulamaz.” plan notunun eklenmesi (EK-3) uygun görülmektedir.

2-1/1000 ölçekli uygulama plan notlarına Plan notlarının Özel Hükümler Başlığının 9.1.2 maddesinde yer alan "İlgili kurumların uygun görüşü alınmak kaydıyla 'Dere Koruma Bandı' sınırı içerisinde kalan alanlarda özel veya resmi nitelikte 'açık otopark’ düzenlenebilir." hükmünün iptal edilmesi gerekmektedir. Dere işletme bandı sınırları içerisine açık veya kapalı otopark önerisi getirilemez.” Şeklindeki itirazı uygun bulunarak plan notlarının “dere işletme bandı sınırları içerisinde açık veya kapalı otopark önerisi getirilemez” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.(EK-3)

 

 

 

(İMAR KOMİSYONUNUN 21 NOLU RAPORUNUN DEVAMIDIR.)

 

3-İSKİ’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından görüldüğü üzere söz konusu  proje “Yazımız ekinde görüldüğü üzere, söz konusu proje alanı ve çevresinde bölgenin içmesuyu beslemesinde kullanılan 500DF, 400DF içme suyu isale hatları ve göz ana boruları ile muhtelif çaplarda içme suyu şebeke hatlarının muhtelif bölgelerde İmar yolu olarak korunmadığı, bazı imar yollarının (Kazım Karabekir Caddesi ile Eski Üsküdar Caddesinin birleştiği kısım) iptal edildiği tespit edilmiştir. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait yazımız ekinde gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'ye kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemeli, hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu olarak korunmalıdır.”şeklinde itirazı değerlendirildiğinde

1/1000 ölçekli Gülsuyu ve Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planının amacı; gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma ile yapılaşmış kentsel alanlardaki sosyal ve teknik altyapı donatı alanlarını arttırarak kentsel yaşam standardının yükseltilmesi, kaçak yapılanma ile gelişmiş yapı stokunun yenilenmesine olanak sağlanması ve tapu tahsisli, makbuzlu ve evraksız gecekonduların mülkiyet sorunlarının çözülmesi olarak belirlenmiştir.
"Yaşanabilir sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması” genel hedefiyle birlikte? kaçak yapılaşmış alanların dönüştürülmesi, doğal afetlerle doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım alanlarının dönüştürülmesi plan ilkeleri olarak belirlenmiş olup, fiilen oluşan bütün yolları korumak “yaşanabilir sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması” genel hedefiyle örtüşmemektedir. Söz konusu bölgede dönüşümün gerçekleşme sürecinde, mevcut altyapı hatlarının plan şartlarına göre deplasesi mümkün olduğundan ve bahsi geçen itirazlara ilişkin İSKİ ile yapılan görüşmelerde itiraza konu hatların deplase edilebileceğine ilişkin edinilen şifai bilgiler doğrultusunda, İSKİ’nin yukarıda bahsi geçen itirazı uygun görülmemiştir. (Harita-1)

 

4-İSKİ’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan sınırları içerisinde kalan “Plan sınırları içerisinde kalan Pınar Sokak'tan İdaremize ait mevcut 800 BA yağmursuyu ana toplayıcı hattımız geçmektedir. Yapılan incelemede bu hattımızın geçtiği güzergahın bir kısmının (Pınar Sokağın G22A09A3D ve G22A09A3A paftalarında kalan kısmının) imar yolu olarak korunmadığı tespit edilmiştir. Mevcut ve planlanan atıksu yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, imar plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Bu nedenle mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, 07OOmm- 012OOmm çaplar için en az 10m. genişlikte planlanmalıdır.” şeklindeki itirazı İSKİ ile yapılan görüşmelerde itiraza konu hattın, Pınar Sokağın doğusunda kalan 20 metrelik yola deplase edilebileceğine ilişkin edinilen şifai bilgiler doğrultusunda, İSKİ’nin yukarıda bahsi geçen itirazı Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir. (Harita-2)

 

5-İSKİ’nin “Ana kolektörlerimiz ve ana isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.” yönündeki itirazı Altyapı hatlarının deplasesi hususu, uygulamaya ilişkin olup, itirazen değerlendirilmesi uygun görülmemektedir.

 

6-İSKİ’nin söz konusu bölgede “Söz konusu bölgede işaretli 3018 Ada 1 parsel tamamı içerisinde Timlo-2 Su deposu, 3432 Ada 4 Parsel içerisinde Timlo-4 Su deposu ve Terfi Merkezi, 3010 Ada 1 Parsel ve komşu muhtelif parsellerde Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi bulunmakta olup, bölgenin içmesuyu ihtiyacını karşılamaktadır. Artan nüfus ve içmesuyu ihtiyacı dikkate alındığında gelecekte oluşacak talebi karşılayabilmek adına

 

 

(İMAR KOMİSYONUNUN 21 NOLU RAPORUNUN DEVAMIDIR.)

 

 

 

yukarıda belirtilen Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin sınırları içerisinde Gülsuyu-2 Depo Yeri planlanmaktadır. Ayrıca Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin bütünlüğünün bozulmadan BHA (İSKİ) olarak ayrılması (İSKİ Hizmet Alanı olarak korunması) gerekmektedir.” Yönündeki talepleri doğrultusunda plan sınırı içindeki İSKİ’ye ait su depolarının bulunduğu alanlardan 3018 ada 1 parselin, şahıs itirazlarına ilişkin ilgi (a) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda düzenlenen bilgi paftasına uygun olarak bilgi paftasında gösterildiği şekliyle BHA(İSKİ) olarak tanımlanması (EK-4), 3432 ada 4 parselin BHA olarak planlı bulunan kısmının BHA(İSKİ) olarak tanımlanması (EK-5) uygun görülmekte olup, 3010 ada 1 parsel ve muhtelif parsellerde planlı bulunan BHA Belediye Hizmet Alanı, alanın kuzeyinden geçen 15 m.lik yol ile doğusundan geçen 20 m.lik yol üst ölçekli plan kararı olduğundan, Timlo-3 Su deposu ve Terfi Merkezi yerleşkesinin bütünlüğünün bozulmadan korunmasına ilişkin talep, uygun görülmemektedir. Sadece söz konusu alanın yazımız ekindeki bilgi paftasında gösterildiği şekliyle BHA(İSKİ) olarak tanımlanması (EK-5) uygun görülmektedir.

                     Meclisin onayına sunulur.

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye