heforshe.org site linki
444 17 06
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

11 Sayılı İmar Kom Rap-Riskli Yapılar Plan Notu İtiraz

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYONUNUN RAPORU
83598281-050.06.04-(İ02/11)                                    27 EKİM 2022TOPLANTIYA KATILANLAR : Besim ÜNSALDI (Başkan)
                                                  Erol TEPEBAŞI (Başkan Yardımcısı)
                                                  Kadem EKŞİ (Üye)


KOMİSYONA HAVALE TARİHİ  : 03.10.2022
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ   : 1/1000 ölçekli Maltepe ilçesi Riskli Yapılara Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine itiraz.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Maltepe Belediye Meclisinin 03.10.2022 tarihli oturumunda görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen 1/1000 ölçekli Maltepe ilçesi Riskli Yapılara Ait Uygulama İmar Planı Plan Notu İlavesine itiraz ile ilgili teklif incelenmiş olup;

       İlgili Müdürlüğün itirazları doğrultusunda 18.01.2022 t.t’li 1/1000 ölçekli UİP notlarının

  1. “Maddesindeki “yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır” ifadesinin “… yol kotunun üzerindeki meri imar planındaki kat adedine göre uygulama yapılır” olarak değiştirilmesi, ayrıca

 

1-b) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesine ve 2981 sayılı Yasa’ya göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.”

  

1-f Çekme mesafesine göre yapılaşan parsellerde, meri imar planındaki terklerden dolayı ruhsat/iskandaki inşaat alanının tamamını kullanamayan parsellerde, meri imar planındaki minimum çekme mesafelerine uymak şartıyla, parselin meri imar planında belirlenen kat adedinin üstüne bir kat ilave edilebilir.

 

 1-g Taşkına maruz alan sınırında kalması nedeniyle bodrum katında bağımsız bölüm yapılamayan ve mevcut bodrum katlarında bağımsız bölümler olan binaların bulunduğu parsellerde, ruhsat/iskandaki inşaat alanının tamamını kullanamayan parsellerde meri plandaki kat adedinin üstüne ilave bir kat ilave edilebilir.”

plan notlarının ilave edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                      Meclisin onayına sunulur.

 

 

    

İMAR KOMİSYONU

 

Besim ÜNSALDI

     Erol TEPEBAŞI

Kadem EKŞİ

Başkan

     Başkan Yardımcısı

   Üye