heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

10 Nolu Plan ve Bütçe Kom Rap 2021 Bütçe

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN RAPORU83598281-050.06.04 (P01/10)                              06 EKİM 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Özgür AKSOY (Başkan)
                                                  Canan SEZGİN (Başkan Yardımcısı)
                                                  Ufuk YILDIZ (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 05.10.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : 2021-2022-2023 Mali Yılları bütçesi
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM   : Mali Hizmetler Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34 (a), 61 ve 62. Maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24,26 ve 27. Maddeleri gereğince hazırlanarak, Belediye Encümenince incelenerek kabul edilen, Belediye Meclisince 05.10.2020 tarihinde görüşülmek üzere komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2021 – 2022 – 2023 Mali yılları Hazırlık Bütçesi incelenmiş olup;

 

A – GİDER BÜTÇESİ        :
 

Bütçe Kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 5 – 34. maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 17 maddeden ibaret olduğu tespit edilmiştir.

       Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 545.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.

       Belediye Bütçesinin Geliri,  bağlı (B) işaretli  cetvelde gösterildiği üzere toplam  545.000.000,00-TL  olarak tahmin edilmiştir.

       Bütçe kararnamesine eklenen cetveller ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

       Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin % 30’unu aşmamıştır.

       Bütçe Gelirlerinin % 5 inden az % 10 ‘undan fazla olmamak üzere 27.250.000,00 TL yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun hareket edilmiştir.

       2021 yılı için borçlanma öngörülmemiştir.

       Belediyemizin 2021 – 2022 – 2023 yılı hazırlık Bütçe Taslağı Encümenin 24/09/2020 tarih, 690 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61 ve 62. maddeleri ile Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 26 ve 32’nci maddeleri gereğince, Belediyemize ait 2021 yılı Bütçesi Toplam: 545.000.000,00-TL (beşyüzkırkbeş milyon), 2022 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 575.730.000,00-TL (beşyüzyetmişbeş milyon yediyüzotuz bin), 2023 yılı Tahmini Bütçesinin Toplam: 646.170.000,00-TL (altıyüzkırkaltı milyon yüzyetmiş bin)  olarak komisyonumuzca uygun görülmüştür.

       Meclisin onayına sunulur.

 

 

Özgür AKSOY

Canan SEZGİN

         Ufuk YILDIZ

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye