heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

07 Sayılı İmar Kom Rap Cevizli Mah. Tugay Deresi İl Sağlık Müd İtirazı

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR KOMİSYON RAPORU83598281-050.06.04-(İ02/07)                  07 TEMMUZ 2020


TOPLANTIYA KATILANLAR : Erol TEPEBAŞI (Başkan)
                                             Besim ÜNSALDI (Başkan Yardımcısı)
                                             Serdar DENİZMEN (Üye)

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ : 06.07.2020
RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ  : Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi Tugay Deresi kuzeyi park ve yol alanına ilişkin 02.10.2019 t.t.li 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü itirazı.
ÖNERİNİN GELDİĞİ MAKAM : Plan ve Proje Müdürlüğü
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ : Cumhurbaşkanlığının 26.03.2020 tarihli 2019/5 sayılı Genelgeleri uyarınca, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda Büyükşehir, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclislerinin Nisan, Mayıs, ve Haziran ayı Meclis Toplantıları ertelenmiş olması nedeniyle; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi “İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili idare merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.” hükmü gereği görüşülmesi gereken Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Tugay Deresi kuzeyi park ve yol alanına ilişkin 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü itirazı ile ilgili teklifin süresi içinde görüşülerek karara bağlanması mümkün olmamıştır.

       Maltepe Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Tugay Deresi kuzeyi park ve yol alanına ilişkin 02.10.2019 t.t’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü itirazı ile ilgili teklif incelenmiş olup yapılan değerlendirmede; 02.10.2019 t.t’li plan değişikliğinin Sağlık Tesisi Alanının büyüklüğü sabit kalacak şekilde park alanının bütünlüğünü sağlamaya yönelik olduğu görüldüğünden İl sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın uygun olmadığı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

                     Meclisin onayına sunulur.

 

 

     

İMAR KOMİSYONU

 

Erol TEPEBAŞI

Besim ÜNSALDI

         Zeynettin AYDIN

Başkan

Başkan Yardımcısı

   Üye