heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES/TELEFON : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL - (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ/USULÜ : KİRALAMA/2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif

1- İHALE BİLGİLERİ

İl/İlçe

İstanbul/ Maltepe

Mahallesi

Çınar

Cinsi

Dükkan

2-Aylık Muhammen ve Yıllık Kira Bedeli

Aylık :10.000,00.TL -Yıllık : 120.000,00 TL

3- Süresi

3 YIL

4- Geçici Teminat

3.600,00.TL

5- Dosya(Şartname Bedeli)

500,00.TL

6- İhale Tarihi ve Saati

23/03/2017 Perşembe Saat10.30


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler

1) Dilekçe (İhaleye katılmak istenildiğine dair)
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus İdaresi/Muhtarlık)
3) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus İdaresi/Muhtarlık)
4) Geçici Teminat makbuzu
5) Şartname alındı makbuzu
6) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

Tüzel Kişiler
1) Dilekçe (İhaleye katılmak istenildiğine dair)

2)Nüfus Cüzdanı Sureti(Yetkilinin-Nüfus İdaresi/Muhtarlık)

3)Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Nüfus İdaresi/Muhtarlık)
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi
6) Geçici Teminat Belgesi
7) Şartname alındı makbuzu
8) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

Ortak Girişimler

Gerçek veya Tüzel kişilerden yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter Onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

 

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-2886 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespiti halinde sözleşme tek taraflı feshedilir.
-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir veya ücretsiz görebilir. İstekli tarafından her sayfasına “okudum” ibaresi bulunan imzalı şartname ibraz edilecektir.

-Kiralamadan dolayı bütün vergi, resim, harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından ödenecektir.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 


İLAN OLUNUR