heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
MALTEPE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Maltepe Belediyesi Merkez ve Ek Hizmet Binaları İçin Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 
İhale Kayıt Numarası : 2014/153758

1-İdarenin

 
a) Adresi : FEYZULLAH MAH. BAĞDAT CAD. NO: 292 34843 MALTEPE MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164589999 - 2164416204
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 

2-İhale konusu hizmetin

 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası toplam 150 kişi ve 1 adet araç ile Özel Güvenlik Hizmet Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MERKEZ HİZMET BİNA, MAKİNE BAKIM ONARIM BİNASI, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KÜÇÜKYALI ZABITA VE HİZMET BİRİMİ, CUMHURİYET EĞİTİM MERKEZİ, ARKEOLOJİ PARKI, BAHADIR ERDOĞDU ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, YILMAZ MIZRAK KÜLTÜR MERKEZİ, ZÜMRÜTEVLER KADIN SIĞINMA EVİ VE KIZ ÖĞRENCİ KONUK EVİ, SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, PARK VE BAHÇELER ŞANTİYESİ, SPOR TESİSLERİ (Yalı Mah.), YOL YAPIM ŞANTİYESİ, SPOR TESİSLERİ (Altayçeşme Mah.), SANAT SOKAĞI, ZÜMRÜTEVLER TAZİYE VE AŞEVİ, KÜÇÜKYALI KÜLTÜR MERKEZİ ve PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
 

3- İhalenin

 
a) Yapılacağı yer : MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT: 7
b) Tarihi ve saati : 30.12.2014 - 10:30
 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler tarafından 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde alınmış "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" teklif zarfında sunulacaktır. İhaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur. İstekliler tarafından Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin güncelliğinin teyidi için bu belge üzerinde isimleri yazılı her ortak ve yönetici adına ihale ilanından sonra alınmış "Adli Sicil Kaydı"nın asılları teklifle birlikte İdare’ ye verilecektir. İstekliler, Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’ nin güncelliğinin teyidi için bu belge üzerinde isimleri yazılı her ortak ve yönetici adına ihale ilanından sonra nüfus müdürlüklerinden alınmış "Nüfus Kayıt Örneği"nin asıllarını teklifle birlikte İdareye verecektir.
İstekliler tarafından 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde alınmış “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” teklif zarfında sunulacaktır.
İstekliler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından alınmış “Telsiz Sistemleri Kurma ve Kullanma Ruhsatnamesi” teklif zarfında sunulacaktır. İsteklilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından Telsiz Sistemleri Kurma ve Kullanma Ruhsatnamesinin aslını veya aslının noter onaylı veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan yetkilendirilmiş işletmecelerle yapılan ortak kullanımlı telsiz hizmeti sözleşmesinin aslını veya aslının noter onaylı suretini ihale günü teklif dosyası içinde idareye ibraz edecektir.
İstekliler tarafından ihale ilan tarihinden önce alınmış ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi (özel güvenlik hizmetleri, eğitim ve alarm merkezi kurma ve izleme hizmetlerinin sunumu) belgesi teklif zarfında sunulacaktır.
İstekliler tarafından ihale ilan tarihinden önce alınmış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi teklif zarfında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş  özel güvenlik hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTIN MASA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.