heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Belediyeye Ait Arsaların Satış İşlemleri

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

 

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Parsel Alanı(m2)

Satılacak   Hisse Oranı

İmar Durumu

İşgal Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Gün ve                   Saati

Şartname Bedeli (TL)

Maltepe

Aydınevler

6420

2

266,01

Tam

Konut  

 İkiz - Ayrık/4 kat

İşgalli

798.030,00 TL

23.940,90 TL

28/11/2017   Saat: 10.15

100,00 TL

 

İlgili Müdürlük:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
İhale Kararı: 31/10/2017 tarih ve 1338 sayılı Encümen Kararı
İhale Usulü:
Yukarıda tüm bilgileri yer alan, Maltepe Belediye’si mülkü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
İhalenin Yapılacağı Yer: Feyzullah Mahallesi, Bağdat Caddesi No:292 adresindeki, Maltepe Belediyesi Hizmet Binasının 7. Katındaki Encümen Salonu
İhale Şartnamesi: Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilecektir.
Telefon ve Faks Numarası: 0216 458 99 99 / 12 29 – 0216 371 50 38

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilecek Belgeler

Gerçek Kişiler İçin :

  1. Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair, Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti
  2. Vekil ile temsil ediliyor ise Noter tasdikli vekaletname,
  3. Geçici teminatı yatırdığını gösterir makbuz,
  4. Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
  5. İhaleye katılacaklar, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi diğer belgelerle birlikte ihale saatinde ihale komisyonuna vermek zorundadır.
  6. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
Tüzel Kişiler İçin:
  1. İstekli Tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
  2. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi
  • Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi

Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden, yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihalenin her hangi bir aşamasında hiçbir gerekçe belirtmeden ihaleyi iptal edebilir.

İLAN OLUNUR