heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Yalı Mahallesi 11 pafta,16504 ada,209 parselden yeşil alana terk üzerinde kurulu 84,50 m²lik alanlı prefabrik yapının "Musiki Merkezi" olarak kullanılmak üzere kiralama ihalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KİRALAMA
İHALE İLAN METNİ

MÜDÜRLÜK/BİRİM                      : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES                              : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL
İLGİLİ TELEFON                          : (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER      : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ                                : KİRALAMA
İHALE USULÜ                              : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif  Usulü
HİZMETİN YAPILACAĞI YER      : Yalı Mah. 11 pafta, 16504 ada, 209 parselden yeşil alana terk üzerinde kurulu 84,50 m²lik alanlı Prefabrik Yapı
HİZMETİN NİTELİĞİ                    : Musiki Merkezi

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL/ MALTEPE

b) Mahallesi

Yalı

c) Cinsi

Prefabrik Yapı

2-Aylık Muhammen ve Yıllık Kira Bedeli

Aylık :2.000,00.TL -Yıllık : 24.000 TL

3- Süresi

3 YIL

4- Geçici Teminat

720,00 TL

5- Dosya(Şartname Bedeli)

100,00.TL

6- İhale Tarihi ve Saati

18.02.2020 Salı 11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler
a) Dilekçe(İhaleye katılım talebini içeren)
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)

c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz
d) Şartname satın alındığına dair makbuz
e) Maltepe  Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

Tüzel Kişilerden
a) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren)
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
c) Kanuni İkametgâh Belgesi(Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü)
ç) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
d) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi
e) Geçici Teminat Belgesi
f) Şartname alındı makbuzu
g) Maltepe  Belediyesine borcu olmadığına dair yazı
ğ) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.


-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.
-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


                                                         İLAN  OLUNUR