heforshe.org site linki
444 17 06
100.Yil
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Açık Artırma Usulü ile Pay Satışı İlanı 17/08/2022

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE PAY SATIŞI İLANI

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Riskli Yapılar Şefliğinden

 

Aşağıda bilgileri verilen taşınmazda; 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasına istinaden yeni yapılacak uygulamaya ilişkin hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar alınmış ve karara katılmayan Şaziye COŞTU, Muazzez COŞTU, İlknur GÖÇER, Güner UTKAN, Işıl GÜLCAN ve Serap GEDİK’in arsa paylarının açık artırma usulü ile satışı Müdürlüğümüzden talep edilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu maliklerin arsa paylarının açık artırma usulü ile satışının 04.04.2022 tarihinde saat 15:00’da yapılmasına karar verilmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre bütün maliklere bildirimde bulunulmuştur.

Ancak açık artırma usulü ile yapılan satış esnasında, üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlardan teklif edilen rakamların yasal süresi içinde yatırılmaması sebebiyle açık artırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır. Bu nedenle, 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 12. fıkrasındaki ““Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.” hüküm gereğince aşağıda bilgileri verilen paylarının bir sonraki satışının 17/08/2022 tarihinde saat 15:00’de T.C. Maltepe Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde (Feyzullah Mahallesi, Bağdat Cad. No:292 Maltepe/İSTANBUL) yapılması hususu komisyonumuzca karara bağlanmıştır.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 11. fıkrasındaki hüküm gereğince söz konusu maliklerin hisselerinin satışına anlaşma sağlayan paydaşlar ve anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslar katılabilecektir.

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A. maddesinin 13. fıkrasındaki hüküm gereğince satışa 3. kişilerin katılmak istemesi durumunda; satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak Müdürlüğümüze beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. Söz konusu nakit teminatın İstanbul T.C. Maltepe Belediye Başkanlığının Vakıfbank Maltepe Şubesi, Maltepe Belediye Başkanlığı adlı hesabına (Iban:TR60 0001 5001 5800 7286 1504 67) ve hangi hisse/hisseler için yatırıldığını gösteren makbuzun/makbuzların aslının/asıllarının satıştan önce ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.