heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Banka Promosyon İhalesi

T.C.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYLIK VE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞI İLE ÖDENMESİNE AİT
PROMOSYON İHALESİ ŞARTNAMESİ

Banka Promosyonu İhale Numarası

: 2019/1

1-Kurumun Adı

: Maltepe Belediye Başkanlığı

A) Adresi

: Feyzullah Mahallesi Bağdat Cad.No: 292

   MALTEPE/İSTANBUL

B) Telefon ve Faks Numarası

:0216 458 99 99 / 0216 441 62 04

C) Elektronik Posta Adresi

:Bim@maltepe.bel.tr

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

(4734 Sayılı Kanuna Tabi değildir)

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:585 Kişi

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:Ortalama aylık 4.700.000.- 5.000.000,00 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Maltepe Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı   Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 31/01/2019 Perşembe günü Saat 14:00

8. İhalenin Konusu:

Maltepe Belediye Başkanlığı birimlerinde çalışan personelin aylık ve ücret ödemelerinin (vergi ve sosyal güvenlik kesintileri ile diğer yasal kesintiler hariç) banka aracılığı ile ödenmesine ilişkin banka tarafından verilecek olan promosyon ihalesine esas genel şartları düzenler.

9. Taraflar:

Maltepe Belediye Başkanlığı (bundan sonra idare olarak anılacaktır)  ile ihaleye katılan veya ihale üzerinde kalan isteklilerdir. (bundan sonra banka olarak anılacaktır).

10. Tanımlar:

İdare: Şartname konusu ihaleye ait sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşmeye taraf olan, sözleşmenin uygulama sürecini takip eden ve bu süreçte karar alma yetkisi bulunan Maltepe Belediye Başkanlığını ifade eder, Üst Yönetici veya Mali Hizmetler Müdürü tarafından temsil edilir.

Üst Yönetici: Maltepe Belediye Başkanını,

Çalışan: İdarede 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan personeli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 49.maddesine istinaden çalıştırılan personeli.

Aylık ve ücret: İdarede çalışan personele yürürlükteki mevzuatlara istinaden bu çalışmaları karşılığı ödenecek olan maaş, ücret, fazla çalışma ücreti, huzur hakkı ücreti gibi ücret sayılan diğer ödemelerden vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan ve ödenecek olan net tutarı,

Aybaşı: Her ayın 15’nci takvim gününü,

Promosyon: Banka tarafından teklif edilecek olan nakit ve tedavüldeki Türk Lirası’nı,

ATM: Banka müşterilerin, banka şubeleri dışında, banka kartlarını veya şifrelerini kullanarak kendilerine ait cari ya da tasarruf hesabından nakit para çekebilmesine, yatırabilmesine, hesaplar arası transfer yapabilmesine veya diğer bankacılık faaliyetlerinde bulunabilmesine imkân sağlayan makineyi,

Sözleşme: İdarede çalışan personelin aylık ve ücretlerinin ödeneceği banka hesaplarının bulunduğu banka ile Komisyon Başkanı ve İdarenin Mali Hizmetler Müdürünün birlikte imzalayacağı yazılı metni,

Komisyon: Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen ve iki kişisi İdarede çalışanların %10’undan fazlasının üyesi bulunduğu çoğunluk sendikasından olmak üzere ihale sürecini yönetecek, teklifleri alacak ve ihale sonucu hakkında karar verecek olan beş kişilik komisyonu,

İfade eder.

11. İhaleye Kimler Katılabilir:

İhaleye, kamu ve özel sektöre ait olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (a), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen asgari faaliyetleri yürüten ve Maltepe İlçe sınırları içerisinde en az bir tane şubesi olmak üzere, İstanbul mücavir alan sınırları içinde toplamda en az 50 adet ATM makinesi olan bankalar katılabilir.

12. Sözleşmenin Süresi:

Sözleşmenin süresi 3 yıldır. 15/03/2019 tarihinde başlar, 15/02/2022 tarihinde sona erer.

13. İdarenin Görevleri:

İdare, bünyesinde çalışan tüm personelin aylık ödeme tutarını aybaşından 1(bir) iş günü önce bankadaki hesabında bulundurmak ve aynı gün aylık ödeme talimatını bildirmek zorundadır.

14. Bankanın Görevleri:

14.1.
İhaleye katılan banka bu şartnamede anılan tüm hükümleri kabul eder.
14.2. Çalışanların aylık ödemelerinin yatırılacağı hesapların açılabilmesi için yeterli sayıda banka personeli, çalışanın görev yaptığı hizmet binasına gelecek, gerekli bilgi ve belgeleri burada derleyecektir. Bu işlemler İdarenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordine kurularak yapılacaktır.
14.3. Banka sözleşme süresince çalışan adına açılacak olan hesaplar veya verilecek olan banka kartının (ek kart dâhil) ve kredi kartının (ek kart dâhil)  kullanımından, iptalinden, yenilenmesinden ve benzeri sebeplerden dolayı masraf, hesap işletim ücreti, aylık veya yıllık kart veya kart kullanım ücreti gibi isimler altında herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Ayrıca maaş hesaplarından hesap işletim ücreti tahsilatı yapılmayacaktır.
14.4. Çalışanın bizzat anlaşmalı bankanın tüm şubelerinden veya ATM cihazından, telefon bankacılığı (alo banka) veya internet ortamından faydalanarak hesabından yapacağı tüm havale EFT ve otomatik ödeme talimatı  işlemleri içinde ücret talep edilmeyecektir. Ayrıca Banka şubesi veya ATM’den personelin alacağı hesap ekstresi veya hesap dökümü için ücret talep edilmeyecektir. Ek kart sahipleri de aynı haklardan yararlandırılır.
14.5. Banka teklif edilen ve komisyon tarafından kabul edilen promosyon tutarının tamamını İdarenin yazılı talimatı doğrultusunda tüm çalışanların banka hesaplarına 15/03/2019 tarihinde bir defada yatıracaktır. Banka bu işlemi takip eden iki iş günü içinde çalışanın hesabına ödeme yapıldığı bilgisini ayrıntılı hesap dökümleri ile birlikte İdarenin İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bildirecektir.
14.6. Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından 1 (bir) iş günü önce Bankada bulunan
Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri görevli personel İçin maaş
hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. T.C. Hükümeti tarafından alınan karar gereği ödemelerin ayın 15’inden önce zorunlu olduğu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak, ödemenin belirtilen günde yapılmasını sağlamak mecburiyetindedir. Banka; Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemelerde (ikramiye, sosyal yardım, harcırah ödemeleri vb.) , banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün personelin kullanımına hazır hale getirecektir.
14.7. Banka tarafından idarede yoğun olarak çalışılan Maltepe Belediyesi Ana hizmet binası veya idarenin göstereceği yere sözleşmenin yürürlük tarihinden en az on gün önce tüm mülkiyet hakları bankaya ait olan bir adet  kağıt para ve bozuk para yatırılabilir-çekilebilir fonksiyonuna sahip ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN ATM makinesi kurulacaktır.  Bu makinelerin kurulması veya kullanılmasından dolayı idareden veya çalışanlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. ATM’nin kurulacağı yere ait her türlü gider ( elektrik vb.giderler) bankaya aittir.
14.8. İdare hizmet binalarının bulunduğu alanlardaki ATM cihazları 7 gün 24 saat çalışır vaziyette olacak, çalışan personelin kullanımı için sürekli nakit bulundurulacaktır.
14.9. ATM makinelerinin düzenli olarak bakımı yapılacak, arıza halleri en kısa zamanda giderilecektir.
14.10. 2019 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük nakit çekim limiti minimum 4.000,00 TL  (dörtbin Türk Lirası) olacaktır. Nakit çekim limit artırımından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu limitin günün koşullarına göre kurumun talebi aranmaksızın banka tarafından arttırılması sağlanacaktır.
14.11. Banka İdare çalışanının bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak üzere şubesinde yeteri sayıda personel bulunduracaktır. Bankacılık işlemleri için Banka şubesine gelen idare personeline öncelik tanınacaktır.
14.12. Sözleşmenin kapsadığı haklardan, sözleşme tarihinden sonra İdarede çalışmaya başlayan ve idarenin bankaya bildirdiği çalışanlar da (yeni iş başı yapanlar veya ücretsiz izinden dönenler dahil) başlayış tarihi ile sözleşme bitiş tarihi  arasındaki ay oranına göre ayrıca  faydalandırılır. 
14.13. Promosyon anlaşmasından sonra herhangi bir nedenle Maltepe Belediye Başkanlığı ile ücret veya maaş ilişiği kalmayan (nakil, ücretsiz izin, emekli veya vefat v.b.) personele ödenen promosyon için banka iade isteğinde bulunmayacaktır.
14.14. Personelin kusurundan kaynaklanmayan toplu internet veya herhangi bir yolla dolandırılması halinde Banka, personelin zararını karşılamayı “en geç 3 ay içinde” taahhüt eder.
14.15.Anlaşmalı bankanın tüm şubelerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinde ücret alınmayacaktır.
14.16. Banka; personelin talebi olmadan kredili mevduat hesabı açmayacaktır. Personelin talebi halinde 2 (iki) maaş tutarında kredili mevduat hesabı tahsis edilecektir.  Personelin talebi doğrultusunda kredili mevduat hesabı açılması halinde ise uygulanacak faizler aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Faiz oranı banka kredili mevduat faiz oranından az olacaktır.
14.17. Personelin yazılı talebi olmadan maaş hesabı banka tarafından değerlendirmeye (tasarrufa) tabi tutmayacaktır.(örnek: her türlü sigortalama, yatırım hesabı, fon hesabı vb).
14.18. Personelin anlaşmalı bankadan ihtiyaç, bireysel, konut, oto ve eğitim vb. krediler kullanması durumunda gerekli kolaylık sağlanacak, dosya masrafı alınmayacaktır. Bu kredilerin faiz oranlarında kurum personeline imkanlar dahilinde indirim uygulanacaktır.
14.19. Banka, İdarece yapılan anlaşma süresince ve sonrasında elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka hiçbir amaç için kullanamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

15. İhaleye Katılmak İsteyenlerin Sunacakları Belgeler

15.1. Başvuru mektubu (örneği ektedir.)
15.2. Teklif mektubu (örneği ektedir.)
15.3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin onaylı sureti ve temsile ilişkin imza sirküsü,
15.4. Şartnamenin “okundu ve tüm şartlar kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan aslı
15.5.
Bu şartnamenin 11’nci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve  kuruldukları yerlerin adreslerini gösterir onaylı yazı.
16.1.İhale Başvuru Mektubu ve Zarfının Hazırlanması
16.1.1
. Banka promosyon ihalesi herhangi bir ihale Kanununa tabi olmayan kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Banka, ihale isteklisi olduğunu ve iletişim adresini belirtir başvuru mektubunu hazırlar,
16.1.2. İhlale tarih ve saati içerisinde zarf içindeki 15. maddede istenen ;  Başvuru Mektubu, “okundu ve tüm şartlar kabul edildi.” şerhi yazılan ve imzalanan şartname aslı ve teklif mektubunu imzalayan kişilerin yetkili olduklarını gösterir tasdikli belge (teklif mektubu ve şartnameyi imzalayan kişilerin aynı kişi olması halinde imza sirküsü bu belge yerine geçer) düzenlenir,
16.1.3. Bu şartnamenin 11’nci ve 15’inci maddesinde istenilen Şube ve ATM makinelerinin sayısını ve kuruldukları yerlerin adreslerini gösterir belge düzenlenir ve imzalanır,
16.1.4. Bu şartnamenin 16.1/1-2-3. Maddelerinde belirtilen evraklar bir zarfa konulur. Başvuru mektubu zarfının üzerinde Bankanın adı, adresi teklifin hangi işe ait olduğu bulunmalıdır. Zarfın kapatılan yerlerin üzeri imzalanır ve kaşelenir.
16.2.İhale Zarfının Hazırlanması ve Teklif Mektubu
16.2.1.
İhale tarih ve saatine kadar  ihale teklif zarfı 15. maddede belirtilen belgelerle birlikte teklif mektubu kapalı ve imzalı kaşeli zarf  içinde ihale komisyonuna teslim edilir.
16.2.2. Zarfa konulan teklif mektubunda promosyon olarak verilecek toplam tutar ve kişi başına ödenecek tutarlar ayrıntılı olarak belirtilecektir.
16.2.3. Zarfın dış ön yüzünde isteklinin adı ve iletişim bilgileri ile zarfın nereye ve hangi işe hitaben düzenlendiği yazılır. Zarfın kapatılan yerlerin üzeri imzalanır ve kaşelenir.
16.2.4. Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen saate kadar verilen teklifler sırası ile alınacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.
16.2.5. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
17. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi
17.1.
İhale zarfları, bankalar tarafından 31/01/2019 Perşembe günü saat 14:00’e  kadar Maltepe Belediye Başkanlığı’nın, Feyzullah Mahallesi Bağdat Cad. No:292 Maltepe /İstanbul adresindeki ana hizmet binası 7. katında bulunan İhale Komisyonu Kalemine  kapalı zarf içerisinde tutanak karşılığı teslim edilecektir.
17.2. Şartnamede öngörülen şekilde hazırlanmış olan teklif zarfları ve mektupları komisyonca değerlendirmeye alınacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde peşin promosyon tutarı esas alınacaktır.
17.2.1 İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon
tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, en yüksek teklifi veren 5 (beş) adet banka arasından aynı anda açık artırma usulü turlara geçilecektir.
17.2.2 Açık artırma; Komisyonca belirlenen bankaların daha önce kapalı zarf ile son toplam promosyon miktarı olarak verdikleri en yüksek fiyattan başlar.
17.3. Açık artırma turlarında ihaleye iştirak eden banka yetkilileri kapalı zarf içindeki tekliflerini zarflar açıldıktan sonra en yüksek fiyat üzerinden  yenileyeceklerdir. Her tur bitiminde en az  teklifte bulunan (1) bir istekli banka ihale dışı bırakılacaktır.

Son tura kapalı zarf usulü ile fiyat teklifi verenlerden son ikiye kalan bankalar kalacaktır. Bu aşamaya kadar verilmiş olan en yüksek teklif üzerinden sözlü açık arttırma usulü ile teklif verilmeye devam edilecektir. Verilen bu son fiyat teklifleri komisyon tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ihale en fazla teklifi veren banka üzerinde bırakılacaktır.

Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde  ihaleye ara verebileceklerdir. Açık artırma turlarında en az 10.000,00 TL ve katları şeklinde artırılmak suretiyle teklif verilecektir.

17.4. Komisyon, ihaleyi erteleme veya iptal etmeye yetkilidir.

18. Sözleşmeye Davet

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Bankaya, komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. Bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde protokolü imzalaması esastır.

19. Sözleşmenin İmzalanması

19.1. Banka kendisine yapılan ihale kararı tebliğini takip eden 5 iş günü içinde İdarenin Mali Hizmetler Birim Müdürlüğüne gelir ve sözleşme imzalanır.
19.2. İdare adına sözleşmeyi İdarenin Mali Hizmetler Müdürü imzalar.
19.3. Banka adına sözleşmeyi bankanın ihale konusu iş ile ilgili sözleşmeyi imzalamaya yetkili personeli veya personelleri imzalar.
19.4. Sözleşmeye bu şartnameye aykırı hükümler konulamaz.
19.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren bankanın sözleşme imzalama süresi içerisinde sözleşmeyi imzalamaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin %20’si tutarında cezayı ödemeyi kabul eder. Bu aşamadan sonra aynı koşullarda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren bankayı protokolü imzalamaya davet etmeye veya ihaleyi iptal etmeye komisyon yetkilidir.
20. Sözleşmenin süresinin uzatılması halinde promosyon tutarı:
20.1.
Sözleşme yapılan banka ile taraflar (İdare, sendika temsilcileri)  ihale sona erme tarihinden altı ay önce sözleşmenin 2 yıl daha uzatılabilmesi için görüşme yapabilir. Tarafların ve bankanın uygun görmesi halinde sürenin uzatılması ve  önceki promosyonun günün koşullarına göre en az % 35 oranında güncellenerek devam etmesi, görevlendirilmiş komisyon tarafından değerlendirilerek karar verilmesine bağlıdır.

Tarafların kabulü halinde  Promosyon tutarının ne şekilde ve ne zaman ödeneceğine Üst Yönetici tarafından karar verilecektir.

21. Sözleşmenin Feshi
21.1.
Banka tarafından yerine getirilmesi gereken sözleşme hükümlerini ihmal veya ihlal edildiğinin ve bu durumun giderilmesi gerektiğinin bankaya yazılı bildirilmesine rağmen, 15 iş günü ihmal veya ihlalin devam ettirildiğinin tespit edilmesi halinde aynı konuda 2.kez yazılı uyarıya rağmen sorun 30 iş günü içinde giderilmez ise Banka sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı sözleşme bedelinin % 20 (yüzde yirmi) oranında ceza ödemeyi kabul eder. Üçüncü defa tekrarında herhangi bir şekil ve süreye bağlı kalınmaksızın sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak fesih edilir.
21.2. Anlaşma yapılan bankanın, banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden kapanan şubenin devredildiği banka şubesine devir olunur.
21.3.Taraf Bankanın başka banka ile birleşmesi halinde sözleşmenin devam edip etmeyeceğine idare karar verir. İdare gerektiğinde sözleşmeyi fesih eder. Sözleşmenin devamına karar verdiği taktirde ise Banka sözleşme hükümlerini aynen geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.
21.4. Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez.
22. Diğer Hükümler
22.1.
Banka tarafından teklif edilen ve çalışana ödenecek olan promosyon tutarı nettir. Bu tutar herhangi bir şekilde vergilendirilecek olursa bu vergiler banka tarafından karşılanacaktır.
22.2. İhalenin karara bağlanması ve sözleşmenin imzalanması sebebiyle ortaya çıkacak olan damga vergisini ve varsa diğer vergi ve sigortaları da banka öder.
22.3. İhale komisyonunun kararı üzerine Kurum, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
22.4. Üzerinde uzlaşılan promosyon şartnamesi imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
22.5. İhaleye katılacak olan bankalar tekliflerini tamamen bu şartnameye bağlı kalarak sunacak olup, alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
22.6. Sözleşme yapmaya hak kazanan Bankada açılacak olan personel maaş hesabı hiçbir şekilde 3.şahısların Belediye borçları ile ilgili olarak hacz edilemez.

23. Uyuşmazlık

Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Başvuru Mektubu için tıklayınız.
Teklif Mektubu İçin tıklayınız.