heforshe.org site linki
0216 458 99 00
EN
DE
Girişimcilik Mutfağı Site Linki
Atatürk İmzası
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.

 Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması ihalesi

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ İHALESİ

 

MÜDÜRLÜK/BİRİM                  

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFON            

Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-MALTEPE/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YER     

Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSU                               

2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12. maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilçemiz sınırları içerisinde “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması İşi”nin gerçekleştirilmesidir.

KİRAYA VERİLECEK ALAN

Maltepe İlçesi

İHALE TÜRÜ  / USULÜ             

2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü

MUHAMMEN BEDEL    

Aylık: 10.300,00- TL+KDV – 3 Yıllık: 370.800,00-TL+KDV

ÖDEME ŞEKLİ

Aylık taksitler halinde 36 taksit

SÜRESİ     

3 (üç) Yıl

GEÇİCİ TEMİNAT                        

11.124,00-TL

DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ       

50,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ                 

20.09.2018 Perşembe, Saat: 10:30

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

 1. İhaleye katılım talep dilekçesi,
 2. Kanuni tebligat adresini gösterir belge,
 3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
 4. Geçici Teminat makbuzu,
 5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 6. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,
 7. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
 8. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 9. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
 10. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 11. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi,
 12. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,
 13. İhaleye katılacakların Maltepe Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığına dair belgeler,
 14. İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 5 yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış, Kamu tecrübesini gösteren, ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.
-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

İLAN OLUNUR